13 11

KözSzerVez program — Pályázati felhívás közösségszervezőknek 2019.

Az Öko­társ Ala­pít­vány veze­té­sé­vel és a CKA szak­mai támo­ga­tá­sá­val foly­ta­tó­dik az Orszá­gos Köz­Szer­Vez prog­ram, amely első­sor­ban vidé­ki közös­sé­gek szer­ve­ző­i­nek biz­to­sít anya­gi és kép­zé­si támo­ga­tást 2019-ben. 

Bővebben…

21 09

Építsük fel azt a világot, amelyben élni szeretnénk!

A kilen­ce­dik Nem­zet­kö­zi Nyá­ri Egye­tem volt az eddi­gi leg­na­gyobb, leg­sok­szí­nűbb ilyen ese­mé­nyünk. Az „Épít­sük fel azt a vilá­got, amely­ben élni sze­ret­nénk!” szlo­gen­je alatt össze­gyű­lő 73 részt­ve­vő a követ­ke­ző orszá­gok­ból érke­zett: Fehér­orosz­or­szág, Bel­gi­um, Hor­vát­or­szág, Cseh­or­szág, Német­or­szág, Magyar­or­szág, Nor­vé­gia, Len­gyel­or­szág, Romá­nia, Szerbia,…

Bővebben…