27 10

CKA — Közösségszervezés 2020/21 pályázati felhívás

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­ző pályá­za­ti felhívása

A kez­de­mé­nye­zés szer­ve­sen kap­cso­ló­dik a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 2010-óta tar­tó orszá­gos közös­ség­szer­ve­ző szak­mai épít­ke­zé­sé­hez, mely­nek idei pályá­za­ti fel­hí­vá­sa is a tár­sa­dal­mi önszer­ve­ző­dést, a helyi közös­sé­gek érdek­ér­vé­nye­sí­té­sét kíván­ja erő­sí­te­ni. Azok­nak a közös­ség­szer­ve­zé­si prog­ra­mok­nak a pályá­za­tát vár­juk, ame­lyek közös­sé­gi vála­szo­kat kínál­nak a helyi tár­sa­dal­mi és gaz­da­sá­gi folya­ma­tok kihí­vá­sa­i­ra, aktív figye­lem­mel kísé­rik, ellen­őr­zik a helyi intéz­mé­nyek mun­ká­ját, biz­to­sít­ják azok civil kont­roll­ját. Azok a prog­ra­mok kap­nak támo­ga­tást, ame­lyek lát­ha­tó és a helyi közös­ség szá­má­ra érez­he­tő módon vál­to­zást akar­nak elér­ni és segí­tik a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tést. Átlát­ha­tó­vá és elszá­mol­tat­ha­tó­vá ten­nék a helyi dön­tés­ho­zók, intéz­mé­nyek (pl. okta­tá­si, egész­ség­ügyi, köz­le­ke­dé­si, kul­tu­rá­lis) és szol­gál­ta­tá­sok műkö­dé­sét, a helyi adók fel­hasz­ná­lá­sát, a köz­be­szer­zé­si eljá­rá­sok tisz­tes­sé­gét annak érde­ké­ben, hogy meg­te­remt­sék a dön­tés­ho­za­tal­ban való haté­kony egyé­ni és cso­por­tos rész­vé­tel lehe­tő­sé­gét, ala­kít­sák a dön­té­se­ket, és ezál­tal segít­sék a sze­gény­ség­ben és kire­kesz­tett­ség­ben élők érde­ke­i­nek érvé­nye­sü­lé­sét is.

A fel­hí­vás­ra magyar­or­szá­gi, 10,000 főnél nagyobb város­ban műkö­dő civil szer­ve­ze­tek vagy önszer­ve­ző­dő, infor­má­lis cso­por­tok jelent­kez­het­nek. A pályá­zat kere­té­ben két külön­ál­ló kate­gó­ri­á­ban (és adat­la­pon) lehet pályázni.

  1. Közös­sé­gi szer­ve­ze­tek­nek: az első kate­gó­ri­á­ban olyan szer­ve­ze­tek, cso­por­tok jelent­ke­zé­sét vár­juk, melyek már ren­del­kez­nek tapasz­ta­lat­tal, ered­mé­nyek­kel a tár­sa­dal­mi önszer­ve­ző­dés, érdek­ér­vé­nye­sí­tés terü­le­tén, és biz­to­sí­ta­ni tud­ják a támo­ga­tás elnye­ré­se ese­tén főál­lá­sú közös­ség­szer­ve­ző alkalmazását.
  2. Hala­dó közös­ség­szer­ve­zők­nek: a máso­dik kate­gó­ri­á­ban olyan közös­ség­szer­ve­zők jelent­ke­zé­sét vár­juk, aki leg­alább egy éve közös­ség­szer­ve­ző tevé­keny­sé­ge­ket foly­tat­nak, cso­port­juk bővü­lő tag­ság­gal ren­del­ke­zik, kam­pányt ter­vez­tek és lebo­nyo­lí­tot­tak, vál­lal­ják a közö­sen kije­lölt ügyek­ben való team- és kam­pány­mun­kát.

Az 1. pont­ban pályá­zók­nak be kell mutat­ni­uk azt a helyi prob­lé­mát, prob­lé­ma­kört, amely­re meg­ol­dást keres­nek, és elkép­ze­lé­se­i­ket arról, miként tud­nak haté­ko­nyan fel­lép­ni a prob­lé­mák meg­ol­dá­sa érde­ké­ben, és a helyi prob­lé­ma orszá­gos vetü­le­tét is ismer­tet­ni­ük kell.

A 2. pont­ban pályá­zók­nak be kell mutat­ni eddi­gi mun­ká­ju­kat és azt a prob­lé­mát, prob­lé­ma­kört, ügyet, mellyel fog­lal­koz­ni kíván­nak, továb­bá az ezek meg­ol­dá­sá­ra irá­nyu­ló elképzeléseiket.

Pályá­za­to­kat első­sor­ban vidé­ki váro­sok­ból várunk. Az elbí­rá­lás során továb­bá előny­ben részesülnek: 

  • A sze­gény­ség­ben és kire­kesz­tett­ség­ben élők bevo­ná­sá­val meg­va­ló­su­ló programok.
  • A (helyi) inf­ra­struk­tú­ra és (szo­ci­á­lis) szol­gál­ta­tá­sok fej­lesz­té­sé­re irá­nyu­ló programok.
  • A lak­ha­tás, okta­tás javí­tá­sát cél­zó kezdeményezések.
  • Kör­nye­zet­vé­del­mi kezdeményezések.

A szer­ve­ze­tek­nek, cso­por­tok­nak, egyé­nek­nek nyúj­tott támo­ga­tás kere­té­ben, a kivá­lasz­tott 7–14 közös­ség­szer­ve­zé­si prog­ram közös­ség­szer­ve­ző­jé­nek a CKA fede­zi kép­zé­sé­nek költ­sé­ge­it, továb­bá 24 hóna­pos idő­tar­tam­ra a sze­mé­lyi költ­sé­ge­it és a szer­ve­zés­hez szük­sé­ges prog­ram­költ­sé­gek egy részét.

A pályá­za­tok leadá­sá­nak határ­ide­je: 2019. novem­ber 25. (éjfél).

A CKA fenn­tart­ja a jogot jelen pályá­za­ti prog­ram indok­lás nél­kü­li vissza­hí­vá­sá­ra, amely­ről leg­ké­sőbb decem­ber 4‑ig tájé­koz­tat­hat­ja a pályázókat. 

Továb­bi infor­má­ció és adat­lap kéré­se:
[email protected]www.cka.hu