21 10

Esélyradar — az információ mindenkit megillet

A Roma Civil Háló­zat, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány és az aHang közös kam­pá­nya a mély­sze­gény­ség­ben élő­ek­nek jut­tat­ja el a jár­vány leküz­dé­sé­hez szük­sé­ges információkat.

A koro­na­ví­rus-jár­vány meg­mu­tat­ta, hogy milyen kiszol­gál­ta­tot­tá tehet min­ket az infor­má­ció­hi­ány. Bár­mi­kor veszély­be kerül­het a mun­ka­he­lyünk, sőt, az éle­tünk.  Van­nak, akik még keve­sebb tudás­sal ren­del­kez­nek a beteg­ség­ről, a véde­ke­zés lehe­tő­sé­ge­i­ről, és ha baj­ba kerül­nek, akkor a lehet­sé­ges segít­ség­ről, támo­ga­tá­si lehetőségekről. 

Az Esély­ra­dar hon­lap­ján még több infor­má­ci­ót kap­hatsz a pro­jekt­ről, csat­la­koz­hatsz és támo­gat­ha­tod is a megmozdulást.