29 11

Fenntarthatóság és közösségi cselekvés

A fenn­tar­ta­tó­ság és közös­sé­gi cse­lek­vés kép­zés 10 embert sodort egy hely­re, hogy közö­sen meg­ta­pasz­tal­ják, hogyan is lehet fele­lős­ség­tel­je­sen élni, dön­te­ni, és cse­le­ked­ni a saját és közös­sé­ge­ik életében. 

A három nap alatt a fenn­tart­ha­tó­ság téma­kö­rét jár­tuk körül miköz­ben meg­is­mer­ked­tünk a per­ma­kul­tú­ra vilá­gá­val, a transz­for­ma­tív gaz­da­sá­gi meg­ol­dá­sok­kal és lezá­rás­ként közös­ség­fej­lesz­té­si mód­sze­rek­kel is bőví­tet­tük az esz­köz­tá­rat. Elmé­lyü­lős gya­kor­la­ti fel­ada­tok, cso­port­mun­kák, aha élmé­nyek, közös film­né­zés, séták a kert­ben és esti beszél­ge­té­sek, a részt­ve­vő­ink vissza­jel­zé­sei alap­ján ez minő­sé­gi idő és tanu­lás volt, amo­lyan ket­tő az egyben.

A per­ma­kul­tú­rá­ról bőveb­ben itt olvas­hat­tok!