01 08

Közösségszervezők Országos Találkozója

KÜLÖNLEGES PROGRAMOKKAL VÁRUNK AZ OT‑n

Regiszt­rálj miha­ma­rabb, de leg­ké­sőbb augusz­tus 3‑ig!

Rész­le­tes prog­ra­mok és regisztráció!

Néhány íze­lí­tő a talál­ko­zó prog­ram­ja­i­ból!
* Beszél­ge­tés a szeg­re­gált okta­tás­ról
* Lehet‑e gyü­le­ke­ze­ti közös­ség­szer­ve­zés Magyar­or­szá­gon?
* Koa­lí­ci­ók és koa­lí­ci­ós tapasz­ta­la­tok
* Roma női sze­re­pek: Házi­asszony­tól a kar­ri­e­ris­tá­ig
* Kórus­kon­cert és közös kiál­lás a sza­bad saj­tó­ért
* Min­den nap Open Space — ahol a Te ügyed­ről beszé­lünk

De talán a leg­fon­to­sabb része a prog­ra­mok­nak a tapasz­ta­lat­cse­re az ország min­den terü­le­té­ről érke­ző közös­ség­szer­ve­zők­kel!

Várunk sok szeretettel!