11 10

Magnetes vagy? Támogasd ingyen a víz ügyét!

Ma már min­den nagy­vál­la­lat­nak van vala­mi­lyen tár­sa­dal­mi fele­lős­ség­vál­la­lá­si prog­ram­ja, de Mag­Net KAP prog­ram­já­nak külön­le­ges­sé­ge, hogy nem a menedzs­ment dönt a pén­zek szét­osz­tá­sá­ról, hanem ők is csak a rájuk eső nye­re­ség­há­nya­dot ajánl­hat­ják fel, a töb­bi­ről pedig ügy­fe­le­ik rendelkezhetnek!

Ha Mag­NET Ban­kos vagy, akkor itt egy olyan lehe­tő­ség, ami kb. 10 másod­perc (tény­leg nem több) és hatal­ma­sat segít­hetsz vele a Víz Koa­lí­ci­ó­nak!
A ten­ni­va­ló sok, ren­ge­te­get dol­go­zunk mun­ka­tár­sa­ink­kal és önkén­te­se­ink­kel, a Víz Koa­lí­ció tag­ja­i­val, hogy nagyobb figyel­met kap­jon a magyar­or­szá­gi vizi­köz­mű háló­zat álla­po­ta, de ehhez pénz is kel­le­ne, amit most a net­ban­kod­ból pil­la­na­tok alatt fel­ajánl­hatsz!
A leg­jobb az egész­ben, hogy ez nem a te szám­lád­ról vonó­dik le, hanem a Bank nye­re­sé­gé­nek egy részét aján­lod fel novem­ber 17-ig!

Óri­á­si pacsi, ha ránk gon­dolsz, az aktu­á­lis állás­ról fogunk Face­boo­kon és az Ins­tán is írni!

Lépj be a ban­kod­ba itt: