16 07

Nem teljes STOP, de törvénymódosítás előtt áll a kiemelt beruházások ügye!

A CKA még tavaly kez­de­mé­nyez­te a kiemelt beru­há­zá­sok­ról szó­ló tör­vény felül­vizs­gá­la­tát, és ez most 2022. szep­tem­be­ré­ben cél­ba érni lát­szik. Nem volt hiá­ba­va­ló a közös­ség­szer­ve­ző és érdek­ér­vé­nye­sí­tő munkánk!

A kor­mány még az ősszel beter­jesz­ti a magyar állam beru­há­zá­si rend­jé­ről szó­ló keret­tör­vényt az Ország­gyű­lés­nek. Nem min­den kiemelt beru­há­zást füg­gesz­te­nek fel, és ezek­nek rész­ben spó­ro­lá­si cél­za­ta is van, de “a ter­mé­sze­ti kin­csek meg­óvá­sa és tel­jes körű hasz­nál­ha­tó­sá­ga, hoz­zá­fér­he­tő­sé­ge garan­tál­ha­tó kell, hogy legyen” — fogal­maz­ta meg  – fogal­ma­zott Csep­re­ghy Nán­dor, a Lázár János vezet­te Épí­té­si és Beru­há­zá­si Minisz­té­ri­um állam­tit­ká­ra a par­la­ment­ben júli­us 11-én. Az ősszel benyúj­tott tör­vénnyel elő­ír­ják majd, hogy csak olyan beru­há­zá­sok való­sul­has­sa­nak meg a jövő­ben, ame­lyek garan­tál­ják, hogy a magyar embe­rek hoz­zá­fér­hes­se­nek a tavak­hoz és más ter­mé­sze­ti kin­csek­hez. A kor­mány azt fog­ja kér­ni a beru­há­zó­tól, és köte­le­ző­vé is fog­ják ten­ni a jövő­ben, hogy a helyi közös­sé­gek véle­mé­nyét kikér­ve, a helyi közös­sé­gek érde­ke­i­vel szem­be­me­nő­en sem­mi­lyen beru­há­zást ne való­sít­son meg. Bár a tör­vény rész­le­te­it még nem ismer­jük, nem tud­juk, milyen fókusszal és milyen érve­ket ala­pul véve sza­vaz­zák meg a vég­le­ges tör­vény­mó­do­sí­tást, de mi biza­ko­dunk, hogy a helyi lakos­ság igé­nyei és érde­kei nem hul­la­nak ki köz­ben a kidol­go­zott javaslatból.

Hogyan lehet egy ilyen vál­to­zást elő­idéz­ni közös­ség­szer­ve­zés­sel?
A kiemelt beru­há­zá­sok intéz­mé­nye sok vitát vál­tott ki az elmúlt évek­ben és egy olyan közös ügy, ami szá­mos, velünk együtt dol­go­zó helyi cso­por­tot, közös­sé­get érint. Ezért 2021-ben a CKA elha­tá­roz­ta, hogy kez­de­mé­nye­zi a kiemelt beru­há­zá­sok­ról szó­ló tör­vény felülvizsgálatát. 

Elfo­gad­juk, hogy ilyen stá­tus­ra szük­ség lehet és a min­den­ko­ri állam­nak jogá­ban áll ezzel a cím­ké­vel ellát­ni és kivé­te­le­sen kezel­ni egy-egy beru­há­zást. Ám ez a gya­kor­lat­ban sok­szor azt ered­mé­nye­zi, hogy az önkor­mány­za­tok hatás­kö­re sérül, sem bele­szó­lá­suk, sem bevé­te­lük nem szár­ma­zik az ilyen beru­há­zá­sok­ból. A tele­pü­lé­sek lakói ilyen ese­tek­ben inkább elszen­ve­dői, mint­sem nyer­te­sei a beruházásnak.

Ezért elin­dí­tot­tunk, a STOP — Kiemelt Beru­há­zá­sok kam­pányt:https://www.beleszolok.hu/kiemelt-beruhazasok-kampany

Több, mint 500 fő vála­szolt a fel­hí­vá­sunk­ra, és jelez­te, hogy szí­ve­sen cse­le­ked­ne velünk ebben a témá­ban. A fel­hí­vá­sunk­ra jelent­ke­zők közül töb­ben olyan erős cso­por­to­kat hoz­tak lét­re, mint a 22-esek épí­tész­cso­port, vagy a Dürer kert bon­tá­sa ellen til­ta­ko­zók. A prog­ram­so­ro­zat első állo­má­sa 2021. novem­ber 5.-én a Budai Vár­ban volt, ahol a 22-esek épí­tész cso­port­tal együtt szer­vez­tünk til­ta­ko­zást a Vár­domb beépí­té­se ellen.

Ennek hatá­sá­ra a Fővá­ro­si Köz­gyű­lés védet­té nyil­vá­ní­tott több modern épü­le­tet a vár­ne­gyed­ben és lemon­dott a Buda­pes­ti Épí­tész kama­ra tel­jes veze­té­se. Később Bala­to­na­li­gán, Sop­ron és a Fer­tő tó, Komá­rom adott hely­színt a til­ta­ko­zás soro­zat­nak, amit Buda­pes­ten a Kos­suth téren zár­tunk 2022 márciusában.Nyílt leve­let írtunk a dön­tés­ho­zók­nak és a par­la­men­ti válasz­tá­so­kon indu­ló jelöl­tek­nek: https://youtu.be/oKYke78C1N0.

A meg­ke­re­sé­se­ink és a til­ta­ko­zás soro­zat hatá­sá­ra az egye­sült ellen­zék fel­vet­te a poli­ti­kai prog­ram­já­ba a Kiemelt Beru­há­zá­sok­ról szó­ló tör­vény meg­szün­te­té­sét. A kam­pány­ban sze­rep­lők együtt­mű­kö­dé­se nyo­mán pedig lét­re­jött egy nyil­vá­nos tér­ké­pes adat­bá­zis, ami 2018-tól nap­ja­in­kig mutat­ja meg a kiemelt beru­há­zá­sok hely­szí­ne­it, jel­le­gét. Az adat­sprint­ben a K‑Monitor mun­ka­tár­sai segí­tet­tek, a tér­ké­pes vizu­a­li­zá­ci­ó­ban pedig az Átlát­szó, ame­lyet ezúton is köszö­nünk nekik!

A mun­kánk itt még nem ért véget, figyel­jük a tör­vény­mó­do­sí­tás rész­le­te­it, és még sok-sok meg­ol­dan­dó ügy­ben kez­de­mé­nye­zünk szer­ve­ző­dést, mint az okta­tá­si szeg­re­gá­ció, a víz ügye (Víz Koa­lí­ció), roma ügyek, vagy a hit ala­pú szer­ve­ző­dés a kör­nye­ze­tünk védel­me érdekében.

Támo­gasd Te is mun­kán­kat, írd velünk a tör­té­nel­met! https://www.cka.hu/tamogatas/