10 01

OSIFE-CKA közösségszervező program

OSIFE-CKA közösségszervező program

Az OSIFE veze­té­sé­vel egy éves (+fel­ké­szí­té­si idő) közös­ség­szer­ve­ző prog­ram indul, amely (követ­ke­ző) áttö­rést hoz­hat a hazai szak­mai épít­ke­zés­ben. A prog­ram kere­tei között 10.000 főnél nagyobb váro­sok közös­sé­gei és szer­ve­zői pályáz­hat­nak szak­mai fel­ké­szí­tés­re és után­kö­ve­tés­re, illet­ve a közös­ség­szer­ve­ző 12 havi béré­re. A hazai közös­sé­gi mun­ká­ban rit­kán adód­nak ilyen lehe­tő­sé­gek, élje­tek vele!

Az Open Society Initiative for Europe (OSIFE) pályázati felhívása

Az Open Soci­ety Ini­ti­a­tive for Euro­pe (OSIFE) Magyar Prog­ram­ja első­sor­ban civil szer­ve­ze­tek­nek nyújt pályá­za­ti úton támo­ga­tást, erő­sí­ten­dő a civil szek­tor érdek­ér­vé­nye­sí­tő, a köz­pon­ti és helyi intéz­mé­nye­ket ellen­őr­ző és közös­ség­erő­sí­tő funkcióját.

A Prog­ram pályá­za­ti fel­hí­vá­sa a tár­sa­dal­mi önszer­ve­ző­dést, a helyi közös­sé­gek érdek­ér­vé­nye­sí­té­sét kíván­ja erő­sí­te­ni. Azok­nak a közös­ség­szer­ve­zé­si prog­ra­mok­nak a pályá­za­tát vár­juk, ame­lyek közös­sé­gi vála­szo­kat kínál­nak a helyi tár­sa­dal­mi és gaz­da­sá­gi folya­ma­tok kihí­vá­sa­i­ra, aktív figye­lem­mel kísé­rik, ellen­őr­zik a helyi intéz­mé­nyek mun­ká­ját, biz­to­sít­ják azok civil kont­roll­ját. Azok a prog­ra­mok kap­nak támo­ga­tást, ame­lyek lát­ha­tó és a helyi közös­ség szá­má­ra érez­he­tő módon segí­tik a helyi nyil­vá­nos­ság meg­erő­sö­dé­sét, a közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tést. Ellen­őr­zik a helyi intéz­mé­nyek (pl. okta­tá­si, egész­ség­ügyi) műkö­dé­sét, a helyi adók fel­hasz­ná­lá­sát, a köz­be­szer­zé­si eljá­rá­sok tisz­tes­sé­gét annak érde­ké­ben, hogy meg­te­remt­sék a dön­tés­ho­za­tal­ban való haté­kony egyé­ni és cso­por­tos rész­vé­tel lehe­tő­sé­gét, átlát­ha­tó­vá és elszá­mol­tat­ha­tó­vá tegyék a helyi dön­tés­ho­zók, intéz­mé­nyek tevékenységét.

A fel­hí­vás­ra magyar­or­szá­gi, 10,000 főnél nagyobb város­ban műkö­dő civil szer­ve­ze­tek, önszer­ve­ző­dő infor­má­lis cso­por­tok jelent­kez­het­nek. A pályá­zat kere­té­ben olyan szer­ve­ze­tek, cso­por­tok jelent­ke­zé­sét vár­juk, melyek már ren­del­kez­nek tapasz­ta­lat­tal, ered­mé­nyek­kel a tár­sa­dal­mi önszer­ve­ző­dés erő­sí­té­sé­nek terü­le­tén. A pályá­zók­nak be kell mutat­ni­uk azt a helyi prob­lé­mát, prob­lé­ma­kört, amely­re meg­ol­dást keres­nek, és elkép­ze­lé­se­i­ket, miként tud­nak haté­ko­nyan fel­lép­ni a prob­lé­mák meg­ol­dá­sa érdekében.

A szer­ve­ze­tek­nek, cso­por­tok­nak nyúj­tott támo­ga­tás kere­té­ben, a kivá­lasz­tott 10–15 közös­ség­szer­ve­zé­si prog­ram irá­nyí­tó­já­nak az OSIFE biz­to­sít­ja a kép­zé­si költ­sé­ge­ket és 1 éves idő­tar­tam­ra a magyar átlag­fi­ze­tés­nek meg­fe­le­lő sze­mé­lyi költségeit.

A pályá­za­tok leadá­sá­nak határ­ide­je: 2015. feb­ru­ár 25.

Továb­bi infor­má­ció és adat­lap kéré­se:
[email protected]

_____

Bővebben a közösségszervezésről magyarul a Parola 2014. 2. számában (19. oldaltól): https://www.scribd.com/doc/237657068/eParola-2014–2p

Közösségszervező hírek a CKA oldalain: http://www.civilkollegium.hu/category/kozossegszervezes/