12 10

Roma Női Civil Díj 2023 — Jelölj Te is!

Som­na­ku­ni Lulu­gyi (Arany Virág) Díj 

2023-ban is keressük a legaktívabb roma nőket Magyarországon!

Ezt a külön­le­ges díjat tavaly vehet­ték át elő­ször olyan roma szár­ma­zá­sú nők, akik sokat tet­tek közös­sé­gü­kért, a roma érde­kek érvényesítéséért.

Te is jelölhetsz idén!

A díjat a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány roma közös­ség­szer­ve­zői kez­de­mé­nye­zé­sé­re hoz­ta lét­re elis­me­ré­se jelé­ül azzal a cél­lal, hogy nyil­vá­nos meg­be­csü­lés­ben is része­sül­hes­se­nek azok a nők, akik nap mint nap kör­nye­ze­tük jobb­á­té­te­lé­ért dol­goz­nak, legyen szó akár hát­rá­nyos hely­zet­ben élők segí­té­sé­ről vagy pél­dá­ul egy kör­nye­zet­pusz­tí­tó beru­há­zás elle­ne lép­nek fel.

Ha Te is ismersz olyan roma nőt, akit szí­ve­sen lát­nál az idei jelöl­tek között, mert tet­te­i­vel pél­dá­ul szol­gál­hat mások szá­má­ra is, kér­jük, hogy az aláb­bi egy­sze­rű adat­lap kitöl­té­sé­vel jelöld őt!

A jelö­lé­se­ket 2023. októ­ber 22-ig fogadjuk!

A jelö­lő­lap beér­ke­zé­se után fel fog­juk veled ven­ni a kapcsolatot!

A beér­ke­zett jelö­lé­sek közül egy szak­mai zsű­ri választ­ja ki azt az 5 jelöl­tet, aki­nek lehe­tő­sé­ge lesz mun­ká­ját bemu­tat­ni, és a közön­ség­sza­va­zá­son részt ven­ni, mely novem­ber ele­jén fog indulni! 

A jelö­lés idő­sza­ka lezárult!

A díj­át­adó­ra a Rész­vé­tel Hete 2023 záró­ese­mé­nyén kerül sor, aho­vá min­den­kit sze­re­tet­tel várunk 2023. novem­ber 17-én, a Ben­czúr Hotel­ben, ahol egy jel­ké­pes 500 ft-os támo­ga­tói jegy meg­vá­sár­lá­sá­val és az aláb­bi regiszt­rá­ci­ó­val tudsz részt venni. 

Regisztráció itt:

Rész­vé­tel Hete 2023 és Roma Civil Női Díj 2023 Gála | Civil Kol­lé­gi­um Alapítvány