12 03

Civilek a választási kampányban!

Online műhely, 2024. már­ci­us 19., 16.00–17.30 A Helyi Demok­rá­cia Műhely kere­te­in belül ren­dez­zük meg a TASZ-szal közö­sen ezt a műhelyt, ami a civil szer­ve­ze­tek hely­ze­té­vel fog­lal­ko­zik az önkor­mány­za­ti válasz­tá­si kam­pány ide­jén. A műhelyt online fog­juk meg­tar­ta­ni már­ci­us 19-én 16 órai…

Bővebben…

11 03

EgyszerGYEREk — Küzdelem az igazságosabb oktatásért!

2024. már­ci­us 23−án 10 órá­tól 14 órá­ig Roma­no Kher Buda­pes­ti Roma Műve­lő­dé­si Ház, 1077 Buda­pest, Király utca 67. (bejá­rat a Hárs­fa utca 53 fel­öl.) Fon­tos mér­föld­kő­höz ért a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány okta­tás­ügyi cse­lek­vé­si prog­ram­ja. A mél­tá­nyos, szük­ség­le­te­ken ala­pu­ló okta­tás meg­te­rem­té­sé­ért vég­zett sok…

Bővebben…

11 03

Víz Hete 2024 — Szakmai kerekasztal beszélgetés

REGISZTRÁCIÓ 2024. már­ci­us 21., 16.00–18.30 Mag­net Közös­sé­gi Ház – Ham­vas terem (Buda­pest VI. And­rássy út 98.) Sok min­den tör­tént — DE történt‑e vala­mi? — a Víz Hete 2024 Nyi­tó ren­dez­vé­nye Tavaly ősz óta fel­pö­rög­tek az ese­mé­nyek a hazai vízi­köz­mű ága­zat­ban és…

Bővebben…

02 03

Bevezetés a közösségszervezésbe képzés

Online 3 alkal­mas kép­zés Idő­pon­tok:  2024. ápri­lis 27. szom­bat, 10.00–15.00-ig 2024. május 4., szom­bat, 10.00–15.00-ig 2024. május 11., szom­bat, 10.00–15.00-ig A kép­zé­si alkal­mak egy­más­ra épül­nek, így csak együt­te­sen érde­mes eze­ket elvé­gez­ni. A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingye­nes! Azon­ban a Civil Kollégium…

Bővebben…

02 03

Csoportdinamika képzés civil szervezeteknek —  április 19–21., Kunbábony

A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingye­nes! Azon­ban a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak a 24 órás kép­zés 110.000 Ft ‑ba kerül részt­ve­vőn­ként. Ha a költ­sé­gek­hez bár­mi­lyen mér­ték­ben hoz­zá tudsz járul­ni, akkor lehe­tő­vé teszed, hogy a jövő­ben is hason­ló szín­vo­na­las kép­zé­se­ket, prog­ra­mo­kat tud­junk megvalósítani.…

Bővebben…

25 02

🌟🧩 HIDAK — A JÖVŐ ESÉLYE 🌟🧩

A tovább­ta­nu­lás lehe­tő­sé­gei az autiz­mus­sal élő gyer­me­kek részé­re, a peda­gó­gi­ai asszisz­ten­sek sze­re­pe 📅 Idő­pont: 2024. már­ci­us 9. 10:00 — 15:00 📍 Hely­szín: Eger — Civil Közös­sé­gek Háza 📌 Cím: 3300 Eger, Kos­suth Lajos út 12. Rész­vé­tel: ingye­nes — csu­pán regiszt­rá­ci­ót kérünk! A…

Bővebben…

19 02

Fenntarthatóság és közösségi cselekvés képzés

3 napos (24 tan­órás) kép­zés: 2024. május 17–19-ig Kun­bá­bony­ban. A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingye­nes! Azon­ban a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány­nak a 24 órás kép­zés 110.000 Ft ‑ba kerül részt­ve­vőn­ként. Ha a költ­sé­gek­hez bár­mi­lyen mér­ték­ben hoz­zá tudsz járul­ni, akkor lehe­tő­vé teszed, hogy…

Bővebben…

01 02

Tiszta szavazásért — online workshop regisztráció!

Magyar­or­szá­gon évti­ze­dek óta, a poli­ti­kai pár­tok, jelöl­tek egy része rend­sze­re­sen hasz­nál olyan esz­kö­zö­ket a válasz­tá­sok során, amellyel sér­ti a ver­seny tisz­ta­sá­gát. ❌Ezen esz­kö­zök egy része csak eti­kát­lan, más része kimon­dot­tan tör­vényt sért. Ilyen a kom­mu­ni­ká­ci­ós kam­pá­nyok­ban az ellen­fél lejá­ra­tá­sa, valót­lan állítások…

Bővebben…