22 05

Biztonságban tudni gyerekként és hinni a biztos jövőjében!

Erre vágyik min­den szü­lő! Az autis­ta gye­re­kek szü­le­i­nek azon­ban ez sok­szor csak vágy­álom. A jelen­le­gi okta­tá­si rend­szer­ben csak nagyon kevés támo­ga­tás­ra szo­ru­ló gye­rek­nek ada­tik meg a biz­ton­sá­gos kör­nye­zet. Miköz­ben min­den isko­lai érzé­ke­li, hogy egy­re töb­ben van­nak, a leg­töb­ben nem jutot­tak túl…

Bővebben…

21 05

VIGYÁZAT, MÉLYVÍZ! CSAK ÚSZNI TUDÓKNAK!

A CKA tavaly tavasszal indí­tot­ta egy­éves közös­ség­szer­ve­ző men­tor­prog­ram­ját, mely­nek első vég­ző­sei között volt Magyar-Ábel Ágnes is. Olvasd el, hogyan élte meg ő ezt az elmúlt egy évet! Mot­tó: Nehéz úgy beszá­mo­lót írni, ami­kor az ember épp úsz­ni tanul, folya­ma­tos kar­csa­pá­sok nélkül…

Bővebben…

03 05

I. Wekerlei Közösségi Programalkotás

Rend­kí­vül ins­pi­rá­ló kol­lek­tív ese­mény szak­mai part­ne­re volt ismét a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány. Az  I. Weker­lei Közös­sé­gi Prog­­ram­al­­ko­­tás-ra 30 aktív helyi lakos gyűlt össze, hogy közö­sen gon­dol­kod­ja­nak arról:  mit tehet az önkor­mány­zat annak érde­ké­ben, hogy Weker­lén bol­do­gabb legyen az élet. A prog­ram során az…

Bővebben…

13 04

Ez a minimum

Néhány kivé­től elte­kint­ve átlag alat­ti vagy még annál is rosszabb az átlát­ha­tó­sá­gi muta­tó­ja az agg­lo­me­rá­ci­ós tele­pü­lé­si önkor­mány­za­tok­nak.  Szent­end­re (72,31%) köz­zé­té­te­li gya­kor­la­ta egy­ér­tel­mű­en jónak mond­ha­tó, míg Vecsés dön­tés­ho­za­ta­li átlát­ha­tó­sá­ga érté­kel­he­tet­len (18,46%), de Üllő, Veres­egy­ház és Verő­ce önkor­mány­za­ti hon­lap­ja is elég­te­len minősítést…

Bővebben…

28 03

GLC amerikai ösztöndíj — online tájékoztató

Online tájé­koz­ta­tó — ápri­lis 8., 17.00-től Regiszt­rálj online tájé­koz­ta­tó prog­ra­munk­ra itt! Sze­ret­nél pozi­tív vál­to­zá­so­kat elér­ni a közös­sé­ged­ben? Ha már fog­lal­ko­zol vagy fog­lal­koz­tál közös­ség­szer­ve­zés­sel, most lehe­tő­sé­ged van tanul­ni az Egye­sült Álla­mok­ban élő kol­lé­gák­tól! A prog­ram egy két­irá­nyú cse­re­prog­ram, amely öt kivá­lasz­tott európai…

Bővebben…

28 03

Látványos demonstrációval zárta az Energiaügyi Minisztérium előtt a Víz Hete rendezvénysorozatát a Víz Koalíció

Víz Hete 2024 — VÍZ.JÖVŐ.IDŐBEN. 2024. már­ci­us 27., Ener­gia­ügyi Minisz­té­ri­um Az ország 37 ese­mé­nyén vet­tek részt a helyi­ek, hogy a min­den­na­pi éle­tün­ket meg­ha­tá­ro­zó:  VÍZZEL  fog­lal­koz­za­nak a Víz Hete 2024 orszá­gos prog­ram­so­ro­zat­ban. Beszél­tek a víz­sze­gény­ség­ről, az ivó­víz jövő­jé­ről, az élő vizeinkről.…

Bővebben…

25 03

Rettenetes ebben az országban segítségre szoruló gyerekként élni!

Ret­te­ne­tes ebben az ország­ban segít­ség­re szo­ru­ló gye­rek­ként élni! — ez a mon­dat biz­to­san meg­fo­gal­ma­zó­dott  a részt­ve­vő szü­lők­ben, taná­rok­ban, és szer­ve­ze­tek kép­vi­se­lő­i­ben a CKA “Egy­szer­GYE­REk — Küz­de­lem az igaz­sá­go­sabb okta­tá­sért!” elne­ve­zé­sű Orszá­gos Talál­ko­zó­ján, 2024. már­ci­us 23-án, a Roma­no Kher Buda­pes­ti Roma…

Bővebben…

22 03

Ki menti meg a vízi-közmű szolgáltatást?

Szak­ér­tői tanul­mány főbb meg­ál­la­pí­tá­sai “A fenn­tart­ha­tó vízi­­köz­­mű-szol­­gál­­ta­­tás érde­ké­ben cél­sze­rű min­den költ­sé­get azon a terü­le­ten elszá­mol­ni ahol kelet­ke­zik, és min­den költ­sé­get azzal a fel­hasz­ná­ló­val meg­fi­zet­tet­ni, aki­nek az érde­ké­ben a költ­ség fel­me­rült.” — álla­pít­ja meg a Víz Koa­lí­ció leg­újabb szak­ér­tői tanul­má­nya, melyet…

Bővebben…