15 08

Fenntarthatóság képzés a Kunbábonyi Képzési Központunkban

🪴💚Tar­tal­mas hét­vé­gi prog­ram a fenn­tart­ha­tó­ság jegyé­ben a cso­dá­la­tos Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Központban! 

⏰2023. decem­ber 8., 11.00 órá­tól – decem­ber 10., 15.00 óráig

A 3 napos (24 tan­órás) ott alvós képzésen:

✅ meg­tu­dod, hogyan műkö­dik fenn­tart­ha­tó­an a közös­ség a ter­mé­szet­tel összhangban;

✅ a közös gon­dol­ko­dás, tanu­lás mel­lett sze­re­pet vál­lal­hatsz a vegetáriánus/vegán éte­lek készítésében;

✅ sétál­hatsz a per­ma­kul­tú­rás kert­ben és a parkban;

✅ olvas­hatsz a könyvtárban;

✅ részt vehetsz a közös­sé­gi döntéshozatalban.

A kép­zést tartják:

Mészá­ros Zsu­zsa, A Kun­bá­bo­nyi Tízek Közös­sé­gi Szö­vet­ke­zet ala­pí­tó­ja és tag­ja. A Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont fenn­tart­ha­tó­sá­gá­ért dol­go­zik, közös­sé­gi cse­lek­vé­se­ken keresz­tül. Közel 25 éve él tanyán, Kunbábonyban.

Fety­kó Kin­ga: “A per­ma­kul­tú­ra szem­lé­let­rend­sze­ré­ben meg­ta­lál­tam azt az élő és terem­tő köze­get, ahol alkal­maz­ha­tom és átad­ha­tom az évek során fel­hal­mo­zott tudá­so­mat, tapasz­ta­la­ta­i­mat — s teszem ezt a Fenn­tart­ha­tó­ság-közös­sé­gi cse­lek­vés kép­zés kere­tén belül is.”