25 10

Indulnak az 1 napos képzéseink!

5x1 napos képzések

Meg­nyert ügyek, valós vál­to­zás!
Közös­ség­szer­ve­ző­ként olyan ügye­ket kere­sünk, ame­lyek, ha meg­nyer­jük őket, sokak éle­té­ben hoz­hat­nak valós vál­to­zást. A tár­sa­dal­mi vál­to­zá­sok­hoz viszont sok erő­for­rás­ra van szük­ség. Rész­ben pénz­re, kom­mu­ni­ká­ci­ó­ra, nagyobb részt pedig az embe­rek közös cse­lek­vé­sé­re, ide­jé­re. 
Online kép­zés­so­ro­za­tunk­ra olyan embe­re­ket várunk, akik érdek­lőd­nek a közös­ség­szer­ve­zés, közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés iránt vagy gya­kor­ló közös­ség­szer­ve­zők, közös­sé­gi vezetők.


A kép­zés­so­ro­zat témái: közös­ség­szer­ve­zés, közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés 1–3.; kom­mu­ni­ká­ció; for­rás­te­rem­tés.
A kép­zé­se­ket pén­te­ki és szom­ba­ti napo­kon tart­juk meg Zoo­mon keresztül.


Közös­ség­szer­ve­zés 1.: novem­ber 19., 9:00–15:00 
Közös­ség­szer­ve­zés 2.: novem­ber 27., 9:00–15:00
Közös­ség­szer­ve­zés 3.: decem­ber 4., 9:00–15:00
Jelent­ke­zés itt!

Kom­mu­ni­ká­ció: decem­ber 10., 9:00–15:00
Jelent­ke­zés itt!

For­rás­te­rem­tés: decem­ber 17., 9:00–15:00

Jelent­ke­zés itt!