08 10

Megjelent a CKA 2018–2019-es kiadványa!

A Szer­vezz és szer­ve­ződj a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­ző prog­ram­já­nak záró­ta­nul­má­nya.

Az ala­pít­vány 2018–2019-es kiad­vá­nyá­ban közös­ség­szer­ve­zők elem­zik meg­nyert ügye­i­ket és a közös­ség­szer­ve­ző folya­ma­tot. A ripor­tok­ban és inter­júk­ban olyan ügye­ket mutat­nak be, amik helyi szin­ten súlyo­san érin­tet­ték a lakos­sá­got és a miat­tuk szer­ve­ző­dő moz­gal­mak tema­ti­zál­ták a közéletet.

A kiad­vány­ban töb­bek között a Civil Díjas Ele­ven Gyál pro­jekt­ről beszél Homo­ki And­rea közös­ség­szer­ve­ző, vala­mint olvas­ha­tunk ben­ne a szin­tén jelen­tős ered­mé­nye­ket fel­mu­ta­tó, a civil szek­tor leg­jobb pro­jekt­jei között szá­mon tar­tott Marad­ja­nak a fák a Róma­in kez­de­mé­nye­zés­ről is.

A kiad­vány­ban a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány veze­tői is meg­szó­lal­nak és bemu­tat­ják, hogy milyen lépé­sek­kel lehet egy közös­ség­szer­ve­zés ala­pú pro­jek­tet siker­re vinni.

A kiad­ványt egy online beszél­ge­tés kere­té­ben is bemu­tat­tuk, amit a Mér­ce köz­ve­tí­tett, az adást itt lehet visszanézni.