08 10

Megjelent a CKA 2018–2019-es kiadványa!

A Szer­vezz és szer­ve­ződj a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­ző prog­ram­já­nak záró­ta­nul­má­nya. Az ala­pít­vány 2018–2019-es kiad­vá­nyá­ban közös­ség­szer­ve­zők elem­zik meg­nyert ügye­i­ket és a közös­ség­szer­ve­ző folya­ma­tot. A ripor­tok­ban és inter­júk­ban olyan ügye­ket mutat­nak be, amik helyi szin­ten súlyo­san érin­tet­ték a lakos­sá­got és a…

Bővebben…

13 03

Organize and Get Organized! — Community Organizers Analyze the Community Organizing Process and Their Issues Won (2017–18)

Our com­mu­ni­ti­es pre­sen­ted, the­ir eff­orts and succ­es­ses can be ins­p­ira­ti­o­nal for anyone who feels they are part of a mino­rity or are mem­bers or sup­port­ers of vul­ne­rab­le gro­ups, but also for tho­se simply want­ing to make the­ir closer/broader
envi­ron­ment more liv­ab­le.

Bővebben…