04 02

Megszerezte az Eleven Gyál az Elios-jelentést!

A közös­ség­szer­ve­ző prog­ra­munk­ban támo­ga­tott Ele­ven Gyál cso­port fel­ké­ré­sé­re a Tár­sa­ság a Sza­bad­ság­jo­go­kért (TASZ) meg­sze­rez­te és nyil­vá­nos­ság­ra hoz­za az Eli­os köz­vi­lá­gí­tá­si beru­há­zá­sa­i­val kap­cso­la­tos vissza­élé­se­ket fel­tá­ró vizs­gá­la­ti jelen­tést. Az Ele­ven Gyál éve­ken át dol­go­zott a tele­pü­lés elég­te­len köz­vi­lá­gí­tá­sá­nak ügyén, sike­rült elér­ni­ük, hogy az önkor­mány­zat ígé­re­tet tegyen 600 lám­pa­test cse­ré­jé­re, és elér­ték, hogy a kor­rup­ció­gya­nús beru­há­zás­ról szó­ló OLAF jelen­tés bár­ki szá­má­ra elol­vas­ha­tó legyen.

A jelen­tés itt érhe­tő el

Az Eli­os Zrt. uni­ós for­rás­ból ter­vez­te meg­va­ló­sí­ta­ni azt a köz­vi­lá­gí­tá­si pro­jek­tet, mely­nek ered­mé­nye­ként Gyá­lon úgy “kor­sze­rű­sö­dött” a köz­vi­lá­gí­tás, hogy a város gya­kor­la­ti­lag sötét­ség­be borult. Az ügy­ben a magyar ható­sá­gok meg­szün­tet­ték a nyo­mo­zást, az Euró­pai Csa­lás­el­le­nes Hiva­tal pedig bár vizs­gá­ló­dott, de az elké­szült vizs­gá­la­ti jelen­tés kiadá­sát meg­ta­gad­ták arra hivat­koz­va, hogy a jelen­tés nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­la sér­te­né a vizs­gá­la­ti céljaikat . 

Az Ele­ven Gyál helyi civil cso­port, amely első nagy ügyé­nek az elég­te­len köz­vi­lá­gí­tást válasz­tot­ta, nem hagy­ta annyi­ban. A CKA közös­ség­szer­ve­ző­je, Homo­ki And­rea által szer­ve­zett cso­port meg­ke­res­te a TASZ‑t, hogy jogi úton kény­sze­rít­sék ki az OLAF jelen­té­sé­nek nyil­vá­nos­sá­gát. A civil cso­port a TASZ segít­sé­gé­vel elő­ször az OLAF-ot fel­ügye­lő Euró­pai Bizott­ság­tól kér­te a jelen­tés kiadá­sát, ez a kísér­let azon­ban nem járt ered­ménnyel, így az Ele­ven Gyál bepe­rel­te az Euró­pai Bizott­sá­got az Euró­pai Unió Tör­vény­szé­kén, és elér­te, hogy a Tör­vény­szék meg­sem­mi­sít­se azt a hatá­ro­za­tot, ami meg­ta­gad­ta a hoz­zá­fé­rést a vizs­gá­la­ti jelentéshez. 

Az OLAF a teg­nap ele­get tett a Tör­vény­szék dön­té­sé­nek, és a TASZ ügy­fe­lé­nek ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tot­ta a vizs­gá­la­ti jelen­tést. Bár a jelen­tés nem tel­jes, a nyil­vá­nos­ság­ra került szö­veg így is köze­lebb vihet az elmúlt évek egyik leg­je­len­tő­sebb kor­rup­ci­ós ügyé­nek fel­tá­rá­sá­hoz. 

Az Ele­ven Gyál meg­ala­ku­lá­sa és meg­erő­sö­dé­se, mind­az az ered­mény, ame­lyet elér­tek, iga­zi közös­ség­szer­ve­zői siker­tör­té­net, amely azt bizo­nyít­ja: érde­mes össze­fog­ni, szer­ve­ződ­ni, kezünk­be ven­ni lakó­he­lyünk ügye­it és közö­sen nyo­mást gya­ko­rol­ni a döntéshozókra. 

Az Ele­ven Gyál köz­vi­lá­gí­tá­si kam­pá­nya 2020-ban elnyer­te a Civil-díj külön­dí­ját is.

Sze­ret­nél még sok hason­ló sikert lát­ni?

Hogy más helyi civil szer­ve­ző­dé­sek­nek és érdek­ér­vé­nye­sí­tő cso­por­tok­nak is szak­mai és anya­gi támo­ga­tást nyújt­has­sunk, hogy a gyá­li­hoz hason­ló sike­rek­hez segít­hes­sük hoz­zá őket, for­rás­ra van szük­sé­günk. Legyél rend­sze­res ado­má­nyo­zónk és/vagy adód 1 szá­za­lé­kát szá­munk­ra ajánld fel!