07 10

Új képzéseink indulnak az ősszel — Jelentkezz Te is!

Közösségi vezető képzés

Nem csu­pán zavar­nak a prob­lé­mák, de szí­ve­sen ten­nél is a változásért?

Ha kész vagy elkö­te­le­ződ­ni egy helyi ügy meg­ol­dá­sa mel­lett, vagy már el is kezd­tél dol­goz­ni egy helyi prob­lé­mán, csat­la­kozz a CKA közös­sé­gi veze­tő kép­zé­sé­hez! Ez a kép­zés olyan embe­rek­nek szól, akik haj­lan­dó­ak hosszabb távon fele­lős­sé­get vál­lal­ni közös­sé­gü­kért, segí­te­ni a helyi lakos­ság össze­fo­gá­sát, cse­lek­vé­sét, hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ze­tek, szer­ve­ző­dé­sek építéséhez.

A kép­zés során lehe­tő­sé­ged lesz bete­kin­te­ni a közös­ség­szer­ve­zés lépé­se­i­be, alap­fo­gal­ma­i­ba, a stra­té­gia és kam­pány­ter­ve­zés tech­ni­ká­i­ba, a figye­lem­kel­tő és nyo­más­gya­kor­ló tak­ti­kák művé­sze­té­be, és a cso­port­mű­kö­dés­ről és a demok­ra­ti­kus szer­ve­zet­épí­tés­ről is szó lesz.

A kép­zés idő­pont­ja2021. novem­ber 05. – 2021. novem­ber 07. 

Továb­bi infor­má­ció és jelent­ke­zés itt

Közösségszervező alapképzés

Ha hiszel ben­ne, hogy együtt több­re és messzebb­re megyünk, ha sze­retsz szer­vez­ni, szer­ve­ződ­ni, itt a helyed!

Ez a kép­zés olyan embe­rek­nek szól, akik készek fele­lő­sen támo­gat­ni egy közös­ség össze­fo­gá­sát és cse­lek­vé­sét, legyen az a helyi lakos­ság cso­port­ja, vagy vala­mi­lyen érdek­sé­re­lem okán szer­ve­ző­dő közös­ség, vala­mint sze­ret­né­nek hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ző­dé­sek és szer­ve­ze­tek építéséhez.

A kép­zés során lehe­tő­ség nyí­lik meg­is­mer­ni és meg­ér­te­ni a közös­ség­szer­ve­ző szem­lé­le­tet, elsa­já­tí­ta­ni a szer­ve­zés alap­ve­tő fogal­ma­it és mód­sze­re­it, bele­ért­ve a cso­port­mű­kö­dést, a stra­té­gia és kam­pány­ter­ve­zést, vala­mint figye­lem­fel­kel­tő és nyo­más­gya­kor­ló taktikákat.

A kép­zés idő­pont­ja: 2021. novem­ber 08. – 2021. novem­ber 12.

Továb­bi infor­má­ció és jelent­ke­zés itt

Fenntarthatóság- közösségi cselekvés képzés

Sze­ret­nél töb­bet tud­ni arról, hogyan műkö­dik fenn­tart­ha­tó­an egy közös­ség a ter­mé­szet­tel össz­hang­ban? Gye­re el a kép­zé­sünk­re, ahol a napi gya­kor­lat­ban kéz­zel­fog­ha­tó­vá tesszük szá­mod­ra a fenn­tart­ha­tó élet­mó­dot, meg­ta­pasz­ta­lod a közös­sé­gi együtt­mű­kö­dés­ben rej­lő lehetőségeket.

A közös gon­dol­ko­dás, tanu­lás mel­lett sze­re­pet vál­lal­hatsz a vegetáriánus/vegán éte­lek készí­té­sé­ben, jógáz­hatsz reg­ge­len­ként, sétál­hatsz a per­ma­kul­tú­rás kert­ben és a park­ban, olvas­hatsz a könyv­tár­ban, végez­hetsz ker­ti mun­kát, részt vehetsz a közös­sé­gi döntéshozatalban.

Egy olyan kép­zés részt­ve­vő­je leszel, amely élmény­sze­rű, kap­cso­la­tok­ban gaz­dag, ahol bele­ad­ha­tod a magad tudá­sát, tapasz­ta­la­tát, hogy az köz­kinccsé váljon.

Keresd fel a www.kunbabony.hu hon­la­pot vagy a https://www.facebook.com/kunbabony oldalt, hogy a hely­szín­ről tájékozódj!

A kép­zés idő­pont­ja: 2021. novem­ber 19.  – 2021. novem­ber 21. 

Továb­bi infor­má­ció és jelent­ke­zés itt