25 10

Indulnak az 1 napos képzéseink!

5x1 napos kép­zé­sek Meg­nyert ügyek, valós vál­to­zás!Közös­ség­szer­ve­ző­ként olyan ügye­ket kere­sünk, ame­lyek, ha meg­nyer­jük őket, sokak éle­té­ben hoz­hat­nak valós vál­to­zást. A tár­sa­dal­mi vál­to­zá­sok­hoz viszont sok erő­for­rás­ra van szük­ség. Rész­ben pénz­re, kom­mu­ni­ká­ci­ó­ra, nagyobb részt pedig az embe­rek közös cse­lek­vé­sé­re, ide­jé­re. Online kép­zés­so­ro­za­tunk­ra olyan…

Bővebben…

13 10

Közösségszervezéssel a társadalmi egységért

Pén­te­ken tar­tott talál­ko­zót a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány három szer­ve­zői cso­port­ja: a Rend­szer­szint roma szer­ve­zői háló­za­ta, a Lánc­re­ak­ció okta­tá­si mun­ka­cso­port­ja és a Kovász közös­ség roma szer­ve­zés mun­ka­cso­port­ja. A műhely­be­szél­ge­tés cél­ja a három szak­te­rü­let közel­múlt­ban vég­zett tevé­keny­sé­ge­i­nek érté­ke­lé­se, vala­mint jövő­be­ni ter­ve­ik bemutatása…

Bővebben…

11 10

A Story of Change applikáció

CoAct! A Sto­ry of Chan­ge app­li­ká­ció a közös­ség­szer­ve­ző szak­má­ban egy inno­va­tív esz­köz­ként jelent meg 2020. decem­be­ré­ben. Az egy­elő­re csak angol nyel­ven, de hama­ro­san magya­rul is elér­he­tő app letölt­he­tő and­ro­i­dos tele­fo­nok­ra a Play Áru­ház­ból tel­je­sen ingyen. De mire lehet hasz­nál­ni? Elsősorban…

Bővebben…

08 10

Small Grants — Prevenciós foglalkozások az Ötletfában

Foly­tat­juk soro­za­tun­kat, ahol a Pro­fes­si­o­nal Fel­lows Prog­ram kere­te­in belül (amit a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány a Gre­at Lakes Con­sor­ti­um­mal együtt­mű­köd­ve üze­mel­tet és az Ame­ri­kai Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um finan­szí­roz), úgy­ne­ve­zett kis­össze­gű támo­ga­tá­sok révén meg­va­ló­sí­tott, koráb­ban a prog­ram­ban részt­ve­vő alum­nik kivá­ló ötle­te­it, elkép­ze­lé­se­it mutat­juk be.…

Bővebben…

07 10

Új képzéseink indulnak az ősszel — Jelentkezz Te is!

Közös­sé­gi veze­tő kép­zés Nem csu­pán zavar­nak a prob­lé­mák, de szí­ve­sen ten­nél is a vál­to­zá­sért? Ha kész vagy elkö­te­le­ződ­ni egy helyi ügy meg­ol­dá­sa mel­lett, vagy már el is kezd­tél dol­goz­ni egy helyi prob­lé­mán, csat­la­kozz a CKA közös­sé­gi veze­tő kép­zé­sé­hez! Ez a képzés…

Bővebben…

01 10

Small Grant — Egy lehetőség a Professional Fellows alumninak

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány a Gre­at Lakes Con­sor­ti­um­mal együtt­mű­köd­ve üze­mel­te­ti a Pro­fes­si­o­nal Fel­lows Prog­ra­mot, amit az Ame­ri­kai Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um finan­szí­roz. Ennek a prog­ram­nak a kere­te­in belül, most, úgy­ne­ve­zett kis­össze­gű támo­ga­tá­sok révén, segí­tet­tünk meg­va­ló­sí­ta­ni a koráb­ban a prog­ram­ban részt­ve­vő alum­nik kivá­ló ötleteit,…

Bővebben…

02 09

Újabb Siker Gyálon!

Ki kell adni az OLAF jelen­tés rész­le­te­it! Ezt mond­ta ki az Euró­pai Unió Tör­vény­szé­ke. Az Ele­ven Gyál cso­port 2017 óta kitar­tó­an dol­go­zik a gyá­li köz­vi­lá­gí­tás és egyéb köz­szol­gál­ta­tá­sok javí­tá­sá­ért, és az önkor­mány­za­ti átlát­ha­tó­sá­gért. Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány közös­ség­szer­ve­ző­je, Homo­ki And­rea, az…

Bővebben…