02 03

Veled mennénk tovább!

Micsoda év volt!

Embe­rek ezre­it jut­tat­tunk oltás­hoz, segí­tet­tünk élhe­tőb­bé ten­ni egy egész város­részt, össze­fog­tuk a nagy tava­ink meg­őr­zé­sért dol­go­zó civi­le­ket  — sok min­den más mel­lett így telt az ered­mé­nyek­ben gaz­dag 2021-es évünk. Rád is szük­sé­günk van, hogy a 2022-re vál­lalt hason­ló­an fon­tos vál­la­lá­sa­ink meg­va­ló­sul­has­sa­nak! Támo­gasd a mun­kán­kat, tedd hoz­zá a részed a változáshoz!

Tavaly min­den hónap­ra jutott az olyan ered­mé­nyek­ből, ame­lyek­re iga­zán büsz­kék lehe­tünk! Tart­sa­tok velünk, ele­ve­nít­sük fel együtt az elmúlt év 12 leg­fon­to­sabb CKA mozzanatát.

1. Oltás­ra buz­dí­tot­tunk a hát­rá­nyos hely­ze­tű tele­pü­lé­se­ken élőket!

A pan­dé­mia kitö­ré­se óta kam­pá­nyok­kal segít­jük a hát­rá­nyos hely­ze­tű tele­pü­lé­sek lakó­it. Tere­pi mun­ka­tár­sa­ink köz­vet­le­nül tapasz­tal­ták a jár­vány hatá­sa­it a szeg­re­gá­tu­mok­ban, így min­dig a leg­ége­tőbb prob­lé­mák­ra reagáltunk.

2020-ban a Még egy falat kam­pány kere­té­ben ételt és vita­mi­no­kat osz­tot­tunk az össze­gyűj­tött ado­mány­fo­rin­tok­ból, az Ablak a pad­ra kam­pány révén pedig infor­ma­ti­kai esz­kö­zök­höz segí­tet­tük a sze­gény­ség­ben élő gye­re­ke­ket. Ahogy ezek­nél az akci­ók­nál, úgy a jár­vány elle­ni véde­ke­zést segí­tő tájé­koz­ta­tó kam­pá­nyunk ese­té­ben is hely­ben élő és dol­go­zó közös­ség­szer­ve­ző­ink gon­dos­kod­tak róla, hogy az infor­má­ci­ók és ado­má­nyok tény­leg cél­ba érje­nek. 2021 ele­jén a Covid-gyógy­sze­rek ingye­nes­sé téte­lé­ért indí­tot­tunk sike­res kampányt.

📱 💉 Az Oltass, hogy élhess kam­pány közös­ség­szer­ve­zőnk, Bitó-Balogh Zsa­nett és Ernő Kadét, a Roma Saj­tó­köz­pont — Roma Press Cen­ter veze­tő­jé­nek ötle­te alap­ján indult el 2021 tavaszán.

Nyolc civil szer­ve­zet és az Orszá­gos Roma Önkor­mány­zat fogott össze annak érde­ké­ben, hogy olyan embe­re­ket is oltás­hoz jut­tas­sa­nak, akik hely­ze­tük­nél fog­va nem tud­nak regiszt­rál­ni, illet­ve akik köré­ben sok a tév­hit a vak­ci­nák­kal kapcsolatban.

Az önkén­te­sek tab­le­tek­kel jár­ták a tele­pü­lé­se­ket, hogy azon­nal regiszt­rál­has­sák azo­kat, aki­ket sike­rül meg­győz­ni az oltás fon­tos­sá­gá­ról. Olya­nok is akad­tak, akik inter­net és okos esz­köz híján nem tud­tak jelent­kez­ni az oltásra. 

Az össze­fo­gás, amely mel­lé ismert roma művé­szek is oda­áll­tak, végül nagy sikert ért el. Az első­sor­ban roma embe­re­ket cél­zó kam­pány­ban 78 önkén­tes 300 tele­pü­lé­sen 13428 embert regiszt­rált 15 nap alatt.

2. Több mint fél­ezer embert képeztünk!

👩‍🎓🧑‍🎓 A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, azaz a CKA 25+1 éve a közös­sé­ge­i­kért tevé­keny­ke­dő embe­rek kép­ző­he­lye. Ez alatt a negyed évszá­zad alatt sok ezren tanul­tak a kun­bá­bo­nyi kép­zé­si köz­pon­tunk­ban, és a pan­dé­mia alatt sem mond­tunk le arról, hogy tudás­át­adás­sal segít­sük a közös­sé­ge­ket, kép­zé­se­ink egy része az online tér­be költözött.

Tavaly össze­sen 519 fő vett részt sze­mé­lye­sen vagy online kép­zé­se­in­ken és műhe­lye­in­ken, hogy a közös­ség­szer­ve­zés­ről, érdek­ér­vé­nye­sí­tés­ről, fenn­tart­ha­tó közös­sé­gi cse­lek­vés­ről tanul­jon, vagy éppen kom­mu­ni­ká­ci­ós és ado­mány­gyűj­té­si isme­re­te­ket szerezzen.

Továb­bi infor­má­ció a képzéseinkről:

3. Segí­tet­tük elér­ni, hogy meg­hossza­bít­sák a kila­kol­ta­tá­si moratóriumot!

Az elmúlt évk­ben min­den közös­ség­szer­ve­ző prog­ra­munk­ban támo­gat­tunk (nem egy­szer több) olyan közös­sé­get, amely a lak­ha­tá­si egyen­lőt­len­sé­gek meg­szün­te­té­sé­ért, illet­ve a lak­ha­tá­si prob­lé­mák­kal küz­dő embe­re­kért dolgozik.

🏠 2021-ben a koráb­bi­ak­hoz hason­ló­an szak­ma­i­lag, anya­gi­lag és nyil­vá­nos kiál­lá­sa­ink­kal is támo­gat­tunk a lak­ha­tá­si sze­gény­ség ellen küz­dő szer­ve­ze­te­ket, akik a pan­dé­mia ide­jén sike­re­sen aka­dá­lyoz­ták meg, hogy anya­gi gon­dok­kal küz­dő csa­lá­dok az utcá­ra kerüljenek.

https://merce.hu/…/gyoztek-a-civilek-meghosszabbitotta…/

https://www.cka.hu/tegyunk-azert-hogy-a-lakhatasi…/

A közös­ség­szer­ve­ző prog­ram­ja­ink­ban támo­ga­tott A Város Min­den­kié Pécs bemutatkozása:

https://www.cka.hu/nehez-erdekvedove-valni-de-nem-kell…/

4. Közös­ség­szer­ve­ző­ink mun­ká­ja révén elin­dult a Nagy Tavak Koalíció!

A Nagy Tavak Koa­lí­ció 2021 már­ci­us 22-én, a Víz világ­nap­ján mutat­ko­zott be nyil­vá­no­san, egy hét múl­va pedig kez­de­mé­nyez­ték a par­la­ment­ben ülő pár­tok frak­ció­ve­ze­tő­i­nél, hogy nagy tava­ink védel­mé­ről szó­ló javas­la­tu­kat tej­esszék be az ország­gyű­lés elé megtárgyalásra.

A Nagy Tavak Koa­lí­ció első­sor­ban olyan bala­to­ni, fer­tő-tavi, tatai és velen­cei-tavi civil akti­vis­ták, cso­por­to­su­lá­sok, szer­ve­ze­tek össze­fo­gá­sa, akik maguk is vala­me­lyik nagy tó védel­mé­ben ala­kul­tak, és akik kör­nye­zet­vé­del­mi és ter­mé­szet­vé­del­mi szem­pon­tok alap­ján kísé­rik figye­lem­mel és érté­ke­lik a jelen­leg zaj­ló tópar­ti, jórészt turisz­ti­kai beru­há­zá­so­kat, vala­mint az eze­ket lehe­tő­vé tevő helyi és orszá­gos sza­bá­lyo­zást és döntéshozatalt.

A Nagy Tavak Koa­lí­ció lét­re­jöt­tét a CKA Rend­szer­szint Orszá­gos Közös­ség­szer­ve­ző Műhely mun­ka­tár­sai segí­tet­ték, szak­ma­i­lag folya­ma­to­san támo­gat­ják a szövetséget.

Az egyes tavak­nál tapasz­tal­ha­tó beru­há­zá­sok, az azo­kat lehe­tő­vé tevő sza­bá­lyo­zá­si hiá­nyos­sá­gok­kal és a beru­há­zá­sok káros követ­kez­mé­nye­i­vel együtt, nem egye­di ese­tek, hanem az egész ország­ban meg­fi­gyel­he­tő rend­szer­szin­tű prob­lé­mák, ame­lyek­re közö­sen rend­szer­szin­tű vála­szo­kat sze­ret­né­nek adni.

A Koa­lí­ció tag­jai az év során szám­ta­lan alka­lom­mal lép­tek fel közö­sen a tavak kör­nyé­ké­re ter­ve­zett beru­há­zá­sok ellen, bead­vá­nyo­kat készí­tet­tek, saj­tó­nyil­vá­nos­sá­got sze­rez­tek az ügye­ik­nek, saját hon­la­pot és ott elér­he­tő kon­zul­tá­ci­ót indítottak.

https://nagytavakkoalicio.hu/rolunk/

Meg­ke­rül­he­tet­len ténye­zők­ké vál­tak a nagy tava­kat érin­tő beru­há­zá­sok ügye­i­vel kapcsolatban.

5. Vele­tek együtt tavaly is bele­szól­tunk a közügyekbe!

25+1 éve vall­juk: a demok­rá­cia akkor műkö­dik, ha működ­tet­jük, ha tuda­tos állam­pol­gá­rok­ként fog­lal­ko­zunk a köz­ügyek­kel, figyel­jük és szá­mon­kér­jük válasz­tott kép­vi­se­lő­ink mun­ká­ját. Mind­eh­hez nem­csak moti­vá­ci­ót, de tudást, esz­kö­zö­ket adtunk 2021-ben is.

Tovább­fej­lesz­tet­tük a tuda­tos állam­pol­gá­ro­kat segí­tő olda­lun­kat a beleszolok.hu‑t, egy­ko­ri és jelen­le­gi támo­ga­tott közös­sé­ge­ink pedig jelöl­ti fóru­mo­kat szer­vez­tek az elő­vá­lasz­tás­hoz kapcsolódóan.

Fel­ké­szí­tet­tük helyi cso­port­ja­in­kat arra, hogy meg­szó­lít­sák és szá­mon­kér­jék a kép­vi­se­lő­je­lölt­je­ink és kép­vi­se­lő­ink eredményeit.

6. Fel­mé­rést készí­tet­tünk a szü­lők és a peda­gó­gu­sok köré­ben a digi­tá­lis oktatásról!

A Lánc­re­ak­ció az okta­tá­sért a CKA közös­ség­szer­ve­zés-ala­pú, rend­szer­szin­tű vál­to­zá­so­kat az érin­tet­tek bevo­ná­sá­val elő­idéz­ni szán­dé­ko­zó pro­jekt­csa­pa­ta. Válasz­tott ügyük a digi­tá­lis okta­tás való­di meg­va­ló­sí­tá­sa, amely nél­kü­löz­he­tet­len az esély­egyen­lő­ség meg­te­rem­té­sé­ben. A kor­mány saját maga elé célul tűz­te ki a Digi­tá­lis Okta­tá­si Stra­té­gia meg­va­ló­sí­tá­sát 2018-ra, azon­ban ez nem tör­tént meg, így a koro­na­ví­rus-jár­vány hoz­ta hely­zet fel­ké­szü­let­le­nül érte a peda­gó­gu­so­kat, a szü­lő­ket és a gye­re­ke­ket is.

A cso­port szü­lők és peda­gó­gu­sok szá­má­ra is kér­dő­ívet készí­tett, arra vol­tak kíván­csi­ak, hogy milyen segít­sé­get kap­tak a peda­gó­gu­sok az isko­lá­tól és a fenn­tar­tó­tól az online okta­tás­ra való átál­lás során a két éve tar­tó jár­vány­hely­zet­ben, és hogyan érté­ke­lik a szü­lők a digi­tá­lis okta­tást. A szak­ér­tők­ből, közös­ség­szer­ve­zők­ből és érin­tet­tek­ből álló mun­ka­cso­port össze­sen 239 peda­gó­gust és közel ugyan­ennyi szü­lőt kér­de­zett meg. Bár a fel­mé­rés nem rep­re­zen­ta­tív, beszé­des és hiány­pót­ló lát­le­le­te lett a pan­dé­mia alatt kiala­kult okta­tá­si helyzetnek.

https://www.cka.hu/felmerest-keszitettunk-a-szulok-es‑a…/

A pro­jekt­csa­pat az érin­tet­tek és szak­em­be­rek bevo­ná­sá­val sze­ret­né minél pon­to­sab­ban és lát­vá­nyo­sab­ban  azo­no­sí­ta­ni az okta­tá­si prob­lé­má­kat, ezért Face­book-felü­le­tén plat­for­mot teremt a tapasz­ta­la­tok, véle­mé­nyek  meg­osz­tá­sá­ra, ame­lyet becsa­tor­náz a szak­mai munkába.

https://www.facebook.com/lancreakciooktatas

7. Segí­tet­tünk élhe­tőb­bé ten­ni Göd Neve­lek városrészét!

🏠 Közös­ség­szer­ve­ző prog­ra­munk­ban két éven át támo­gat­tuk a @Neve­le­ki szom­szé­dok Egye­sü­le­tet, akik ez alatt az idő alatt elér­ték, hogy szenny­víz­el­ve­ze­tő-háló­zat és jár­ha­tó út épül­jön a tele­pü­lés­ré­szen, illet­ve meg­aka­dá­lyoz­ták, hogy az utcá­i­kon vezes­sék át a Sam­sung gyár ipa­ri szennyvizét.

https://www.cka.hu/szamomra-az-ad-erot-amikor-latom-hogy…/

8. A ter­mé­sze­ti és tár­sa­dal­mi fenn­tart­ha­tó­sá­gért indí­tot­tunk kép­zést Kunbábonyban!

Meg­újult a per­ma­kul­tú­rás tan­ker­tünk Kun­bá­bony­ban, ami lehe­tő­sé­get ad arra, hogy új, komp­lex tudást adjunk át a ter­mé­sze­ti és tár­sa­dal­mi fenn­tart­ha­tó­ság témájában.

Tíz évvel ezelőtt vet­te át a Kun­bá­bo­nyi Tizek Közös­sé­gi Szö­vet­ke­zet a Civil Kol­lé­gi­um (az ala­pít­vány kun­bá­bo­nyi okta­tá­si köz­pont­já­nak) üze­mel­te­té­sét. A Szö­vet­ke­zet min­den lépé­sét, ame­lyet a ház és a kert fej­lesz­té­sért végez a fenn­tart­ha­tó­ság és a közös­sé­gi cse­lek­vés jegyé­ben teszi. Ennek egyik fon­tos és logi­ku­san követ­ke­ző ele­me volt a per­ma­kul­tu­rás kert lét­re­ho­zá­sa, hiszen maga a per­ma­kul­tú­rás gaz­dál­ko­dás szem­lé­let­mód­ja, alap­el­vei is meg­egyez­nek a Szö­vet­ke­zet értékrendjével.

Mivel a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány alap­ve­tő fel­ada­tai közé tar­to­zik a kép­zés, így az elmúlt évek­ben a fenn­tart­ha­tó­ság és közös­sé­gi cse­lek­vés össze­kap­cso­lá­sa kap­csán szer­zett tudá­sun­kat is fon­tos­nak érez­tük megosztani.

9. Elin­dí­tot­tuk a Víz Koa­lí­ci­ót a magyar­or­szá­gi ivó­víz-ellá­tás javí­tá­sa érdekében!

💦 A ivó­víz­el­lá­tás zavar­ta­lan­sá­ga mind­annyi­unk érde­ke — ezt fel­is­mer­ve és a CKA közös­ség­szer­ve­ző­i­nek mun­ká­ja nyo­mán ala­kult meg a civi­le­ket és szak­em­be­re­ket tömö­rí­tő Víz Koa­lí­ció, amely tavaly nove­ber­ben egy nagy­sza­bá­sú „vizes” kon­fe­ren­cia kere­té­ben elin­dí­tot­ta a Tisz­ta vizet a poha­ra­ink­ba! kampányt.

Az elmúlt két hónap­ban továb­bi tagok csat­la­koz­tak a koa­lí­ci­ó­hoz és 3500-an írták alá a petíciójukat.

https://szabad.ahang.hu/petitions/tiszta-vizet-a-poharainkba

10. Segí­tet­tük a Kovász Közös­ség meg­erő­sö­dé­sét és a Kovász Blog indu­lá­sát! 

2020-ban a Lánc­re­ak­ció pro­jekt kere­té­ben indí­tot­tuk el hit ala­pú közös­ség­szer­ve­zé­si prog­ra­mun­kat, amely egy erős és aktív cso­por­tot hívott élet­re: a Kovász közösséget.

A Kovász közös­ség keresz­tény hívők­ből álló, háló­za­to­san fel­épü­lő közös­ség­szer­ve­ző cso­port. Cél­juk, hogy egy­há­za­in­kat helyi és össz­tár­sa­dal­mi kér­dé­sek­ben együtt­gon­dol­ko­dás­ra, össze­fo­gás­ra és akti­vi­tás­ra buz­dít­sák. Hely­ben a gyü­le­ke­ze­tek tag­ja­it fele­lős­ség­vál­la­lás­ra, a szo­li­da­ri­tás és irga­lom aktív cse­le­ke­de­te­i­re hív­ják; orszá­go­san pedig a tár­sa­dal­mi és kör­nye­ze­ti igaz­sá­gos­ság rend­szer­szin­tű kér­dé­se­in dolgoznak.

Tavaly ősszel indult el a Kovász közös­ség blog­ja, ame­lyet a tagok írnak és szer­kesz­te­nek. Teret és han­got adnak szo­li­da­ri­tás­ra és cse­lek­vés­re vágyók­nak, akik a tár­sa­dal­mi igaz­sá­gos­ság és irgal­mas­ság elkö­te­le­zett­jei. Közös­sé­ge­ik, gyü­le­ke­ze­te­ik, egy­há­za­ik és sze­ku­lá­ris part­ne­re­ik jó gya­kor­la­ta­it és ered­mé­nye­it is bemu­tat­ják. A nem­rég indult blog egyes poszt­ja­it több tíz­ez­ren is elolvassák.

Az inte­gra­tív gyü­le­ke­ze­ti mun­ka­cso­port komoly szer­ve­zé­si mun­ká­ba kez­dett, amely­nek már lát­ha­tó ered­mé­nyei van­nak PIlis­csa­bán, ahol a helyi gyü­le­ke­ze­tek és a roma közös­sé­gek közö­sen készül­tek a karácsonyra.

https://kovaszkozosseg.hu/…/a‑hit-osszekot-roma-es-nem…/

11. Elin­dí­tot­tuk a STOP! Kiemelt Beru­há­zá­sok kampányt!

Vár­ne­gyed, Göd, Bala­to­na­li­ga, Angyal­föld, Komá­rom – hosszan foly­tat­ha­tó azon tele­pü­lé­sek, tele­pü­lés­ré­szek sora, ame­lyek terü­le­tén a ter­mé­sze­ti vagy az épí­tett kör­nye­ze­tet káro­sí­tó, a lakos­sá­got zava­ró, a véle­mé­nyü­ket figyel­men kívül hagyó kiemelt kor­mány­za­ti beru­há­zás való­sul meg.

Az ezek­nek a beru­há­zá­sok­nak a követ­kez­mé­nye­it elszen­ve­dő, azok ellen til­ta­ko­zó helyi civi­lek a CKA közös­ség­szer­ve­ző­i­nek segít­sé­gé­vel össze­fog­tak, hogy közö­sen vál­toz­tas­sa­nak a kiemelt beru­há­zá­sok gyakorlatán.

A STOP! Kiemelt Beru­há­zá­sok kam­pány ország­já­rás­ra indult, hogy az egyes hely­szí­ne­ken meg­va­ló­su­ló épít­ke­zé­sek visszás­sá­ga­i­ra és az azo­kat lehe­tő­vé tévő gya­kor­lat­ra hív­juk fel a figyelmet.

A budai Vár és Bala­to­na­li­ga után — jövő héten — Sop­ron­ban tar­tunk demonst­rá­ci­ót a Fer­tő tavi beru­há­zá­sok ellen til­ta­koz­va, és megyünk tovább…

12. Meg­ün­ne­pel­tük a 25+1. szülinapunkat!

🍾🎂 25+1 éve a közös­sé­ge­kért dol­go­zunk, mert nem­csak hisszük, de tud­juk is, hiszen nap mint nap tapasz­tal­juk, hogy micso­da erő rej­lik ben­nük. Hogy lát­sza­ni, lát­tat­ni és vál­to­zá­so­kat elér­ni csak a közös­sé­gek tudnak.

A jár­vány­hely­zet miatt ugyan csak szűk kör­ben tud­tuk meg­ül­ni a szü­li­na­pun­kat, de szá­munk­ra a leg­na­gyobb aján­dék úgy­is az volt, hogy a külön­le­ges szü­li­nap évé­ben is mennyi közös sikert élhet­tünk át veletek.

Hiszen tavaly min­den hónap­ra jutott az olyan ered­mé­nyek­ből, ame­lyek­re iga­zán büsz­kék lehe­tünk! Tart­sa­tok velünk, ele­ve­nít­sük fel együtt az elmúlt év 12 leg­fon­to­sabb CKA mozzanatát.