08 04

Az Eleven Gyál és Eleven Vecsés közös sikere: megújult autóbuszvonal

A civi­lek elér­ték, hogy új volán­busz­já­rat legyen Köki Gyál és Vecsés érin­té­sé­vel, ezzel meg­könnyít­ve a helyi­ek éle­tét. 2019 óta kam­pá­nyol éssze­rűbb busz­út­vo­na­lért az Ele­ven Gyál és Ele­ven Vecsés csa­pa­ta, a jelen­le­gi útvo­nal­ve­ze­tés ugyan­is kevés embert ösz­tö­nöz arra, hogy a szóban…

Bővebben…

30 03

“Nehéz érdekvédővé válni, de nem kell félni az aktivistáktól” ‑interjú Aradi Fannival és Konyhás Péterrel, a Város Mindenkié Pécs csoport tagjaival

A Város Min­den­kié Pécs a város­ban lévő kila­kol­ta­tá­sok ellen és a lak­ha­tá­si prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­ra jött lét­re. A szer­ve­zet mögött kemény egy év van, a jár­vány és a kor­lá­to­zá­sok miatt meg­ne­he­zült a haj­lék­ta­lan embe­rek­kel való kap­cso­lat­tar­tás és a kila­kol­ta­tás előtt állók…

Bővebben…

09 02

Üzentünk Kásler Miklósnak: Tegye ingyenessé a kórházi ellátásból kiszoruló COVID-betegek gyógyszercsomagját!

Átad­tuk az EMMI-nél az Esély­ra­dar­ral és az aHang­gal közö­sen a petí­ci­ón­kat, ami­ben köve­tel­jük az ott­ho­ni ápo­lás­ra szo­ru­ló koro­na­ví­ru­sos bete­gek gyógy­­szer-és vita­min­cso­mag­já­nak ingye­nes­sé tételét.

Bővebben…

28 01

Sikerrel zárult az Eleven Gyál és Eleven Vecsés adománygyűjtése

A “Legyen a táv­ok­ta­tás séta­ga­lopp!” ado­mány­gyűj­tő kam­pány során közel 1 mil­lió forin­tot sike­rült gyűj­te­ni, ami­ből lap­to­po­kat és tab­le­te­ket vásá­rol­tak. https://www.facebook.com/watch/?v=116625870339511 “Decem­ber köze­pén átad­tuk az utol­só lap­to­po­kat, tab­le­te­ket Gyá­lon és Vecsé­sen azok­nak a csa­lá­dok­nak, akik gye­re­kei nem ren­del­kez­tek ilyen, az otthoni…

Bővebben…