22 01

“Tudatosítani kell a társadalomban, hogy legyen jelen.” — Interjú Badzsó Angélával, az Összefogás a Balatonért Egyesület közösségszervezőjével

Az Össze­fo­gás a Bala­to­nért Egye­sü­let mind­össze egy éve jött lét­re, abban az idő­szak­ban, ami­kor a Bala­­ton-kör­­nyé­­ki káros beépí­té­sek már rend­szer­szin­tű prob­lé­má­vá vál­tak az ország­ban. Nem vélet­len, hogy az egye­sü­let lét­re­ho­zó­i­nak azóta egy sza­bad per­cük sin­csen, ha min­den olyan helyi ügyet,…

Bővebben…

29 12

Nehezebb a gyógyulás a koronavírusból, ha dönteni kell, vacsorát eszünk vagy vitaminokat

A koro­­na­­ví­­rus-jár­­vány az őszi máso­dik hul­lám­ban már elér­te a kis­­vá­­ro­­si-falu­­si szeg­re­gá­tu­mok­ban élő­ket is. A rosszabb egész­sé­gi álla­pot­ban lévő, sze­gé­nyebb lakos­ság köré­ben is egy­re több a fer­tő­zött, és náluk gyak­ran jelent­kez­nek az iga­zán súlyos tüne­tek. https://444.hu/2020/12/25/nehezebb-a-gyogyulas-a-koronavirusbol-ha-donteni-kell-vacsorat-eszunk-vagy-vitaminokat?fbclid=IwAR3pkgruaMjh8ByhbkDfVjRZZz69i4KKsKQnkBRuWU3oFEt9ewjvIIU_CrM

Bővebben…

11 12

“Számomra az ad erőt, amikor látom, hogy milyen borzasztóan boldogok az emberek, hogy egy ilyen közösségnek a tagjai lehetnek.”

Inter­jú Bán­­fal­­vi-Radó Bog­lár­ká­val, a Neve­le­ki Szom­szé­dok Egye­sü­let közös­ség­szer­ve­ző­jé­vel A Neve­le­ki Szom­szé­dok Egye­sü­let tör­té­ne­tén keresz­tül szem­lé­le­te­sen lehet bemu­tat­ni azt, hogy milyen hosszú­tá­vú vál­to­zá­so­kat lehet elér­ni a közös­ség­szer­ve­zés mód­szer­ta­ná­val. Radó Bog­lár­ká­ék elér­ték azt, hogy a város­ré­szü­ket, ahol élnek, elis­mer­jék, hogy a közösségük…

Bővebben…

10 12

Kezdeményezni fogja a Galvani-hídhoz kapcsolódó úthálózatról való döntés elhalasztását Karácsony Gergely

A főpol­gár­mes­ter a napok­ban civil cso­por­tok­tól, köz­tük a CKA által is támo­ga­tott Van más út — Össze­fo­gás a Kis­er­dő­ért csa­pa­tá­tól vet­te át a Határ útnál lévő Kis­er­dő sor­sá­ért aggó­dó petí­ci­ót.  A civi­lek sze­rint tovább­ra sincs egyet­ér­tés a Gal­va­ni híd­hoz kap­cso­ló­dó úthálózatról…

Bővebben…

10 12

Túl a kerekesszéken — A kulcs: az önálló élet

Nagyon sze­ren­csés­nek érzem magam, hogy mind­ez meg­tör­tént velem, de nem sza­bad­na, hogy ez a sze­ren­csén múl­jon – mond­ja Mol­nár Zóra, a kis zalai falu­ból szár­ma­zó fia­tal, aki teréz­vá­ro­si ott­ho­ná­ból és rész­ben annak köszön­he­tő­en sokat tett azért, hogy a követ­ke­ző generációk…

Bővebben…

08 12

A közösségszervezéssel valódi változást érhetünk el!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány a cse­le­ked­ni kívá­nó állam­pol­gá­rok és önszer­ve­ző közös­sé­gek szer­ve­ze­te. Az a célunk, hogy inno­va­tív mód­sze­re­ink­kel meg­mu­tas­suk, hogy hogyan tud­ják az embe­rek job­bá ten­ni az éle­tü­ket és segí­te­ni a kör­nye­ze­tü­ket. Támo­gasd Te is a mun­kán­kat, hogy még több…

Bővebben…

04 12

Mit tehet helyben a koronaválság megoldásáért az önkormányzat, a képviselők, a civilek és a közösség?

A K‑Monitor Közös plat­for­mon — Helyi közös­sé­gi meg­ol­dá­sok a koro­­na­­ví­­rus-vál­­ság ellen című kiad­vá­nya hasáb­ja­in több, álta­lunk támo­ga­tott pro­jekt és szer­ve­ző­dés is bemu­ta­tás­ra került. Tavaly a válasz­tá­sok kap­csán a közös­sé­gi rész­vé­telt, mint a poli­ti­kai kép­vi­se­lők és a tőlük eltá­vo­lo­dott helyi közösségek…

Bővebben…

03 12

Tegyünk azért, hogy a lakhatási problémák a járványhelyzetben is láthatóvá váljanak!

A Város Min­den­kié cso­port­ja újra­in­dí­tot­ta az Online Talál­ko­zá­si Pon­tot, ahol a kor­lá­to­zá­sok elle­né­re is meg­oszt­hat­ják lak­ha­tá­si prob­lé­má­i­kat az érin­tet­tek. A Város Min­den­kié Pécs tag­jai első­sor­ban az utcán, csa­lá­dok láto­ga­tá­sa­kor, vagy egész szom­széd­sá­gok­kal össze­ül­ve szer­zi infor­má­ci­ó­it a lak­ha­tá­si prob­lé­mák­ról. Ezt nevezik…

Bővebben…