02 08

Augusztus 2.-án van a roma holokauszt emléknapja.

A CKA roma mun­ka­cso­port­já­nak meg­em­lé­ke­zé­se: 1944. augusz­tus 2.Ausch­witz-Bir­ke­nau fel­szá­mo­lá­sa, kivé­gez­ték a roma tábor utol­só 3000 lakó­ját is.„Egyik éjjel a fér­fi­ak tábo­ra több ezer ember kia­bá­lá­sá­ra ébredt. Amint kilép­tünk a barak­kok­ból, lát­tuk, mi tör­tént. A cigá­nyok tábo­rát fény­szó­rók vilá­gí­tot­ták meg, a…

Bővebben…

02 05

A Tiszta Szavazás Koalíció választás napi tapasztalatainak összegzése

Önkén­tes jelen­lét­tel véd­tük a demok­rá­ci­átA Tisz­ta Sza­va­zás Koa­lí­ció válasz­tás napi tapasz­ta­la­ta­i­nak összeg­zé­se A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, a Poli­ti­cal Cap­ital, a Tár­sa­ság a Sza­bad­ság­jo­go­kért (TASZ), és az aHang Tisz­ta sza­va­zás néven indí­tott kam­pányt, amely­hez kap­cso­ló­dó­an akti­vis­ta­há­ló­za­tot és jog­se­gély­szol­gá­la­tot üze­mel­te­tett a választás…

Bővebben…

30 09

Kérdőíves kutatás a digitális oktatásról

Hiá­ba készí­tet­te el a Digi­tá­lis Okta­tá­si Stra­té­gi­át a kor­mány már 2016-ban, az azóta sem alkal­maz­ha­tó az okta­tás sze­rep­lői szá­má­ra. A tava­lyi pan­dé­mia alatt az okta­tás­ban dol­go­zó­kat, a szü­lő­ket és a diá­ko­kat is  tel­je­sen magá­ra hagy­ta a kor­mány. A Civil Kollégium…

Bővebben…

20 09

Előválasztási jelöltvita

Szent­end­re, 2021.09.08. Jelölt­vi­ta a Dísz­te­rem­ben Szep­tem­ber 8‑án, szer­da este tar­tot­tuk meg part­ne­re­ink­kel (Tabu Men­tes Ország ‑TMO és Jövő TV) az elő­vá­lasz­tá­si jelölt­vi­tát Szent­end­rén, a Város­há­za Dísz­ter­mé­ben. Itt sze­ret­nénk meg­kö­szön­ni az önkor­mány­zat­nak, hogy ren­del­ke­zé­sünk­re bocsá­tot­ta a ter­met, hiszen ezek közül a…

Bővebben…