13 02

Belecsaptak a szervezésbe

A Bala­ton beépí­té­se ellen, a haj­lék­ta­lan embe­rek joga­i­ért, az aka­dály­men­tes éle­tért, a sza­bol­csi vonat­köz­le­ke­dés kor­sze­rű­sí­té­sé­ért — töb­bek között eze­kért a célo­kért küz­de­nek azon cso­por­tok, ame­lyek közös­ség­szer­ve­ző­jét a követ­ke­ző pályá­za­ti cik­lus­ban támo­gat­juk. A koráb­bi prog­ra­mok­ban elért ered­mé­nyek azt bizo­nyít­ják: a helyi…

Bővebben…