14 01

Jelentkezés — Fenntarthatóság- közösségi cselekvés 3 napos bentlakásos képzés

2023.06.02–04. Hely­szí­ne: Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont A kép­zés cél­ja, hogy erő­sít­se a ter­mé­sze­ti és tár­sa­dal­mi kör­nye­zet­hez való fele­lős állam­pol­gá­ri viszo­nyu­lást, a tuda­tos fenn­tart­ha­tó­sá­gi szem­pon­to­kat szem előtt tar­tó élet­vi­tel képes­sé­gét és fej­lessze azo­kat a tár­sas kom­pe­ten­ci­á­kat, ame­lyek segí­tik az egyént a helyi…

Bővebben…

14 01

Bevezetés a közösségszervezésbe / a közösségi érdekérvényesítés alapjai

Bent­la­ká­sos kép­zés, 24 órás kép­zés Hely­szín: Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont.  A kép­zés idő­tar­ta­ma: 2023. ápri­lis 14–16.Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. már­ci­us 14. A Beve­ze­tés a közös­ség­szer­ve­zés­be kép­zé­sünk­re olya­nok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik készek veze­tő sze­re­pet vál­lal­ni közös­sé­gük­ben, elkö­te­le­ződ­ni egy tár­sa­dal­mi igaz­ság­ta­lan­ság meg­ol­dá­sa mel­lett, vagy már…

Bővebben…

20 12

Ösztöndíj pályázat amerikai-európai tapasztalatcsere- és képzési programra – 2023–2024

Érde­kel a közös­ség­szer­ve­zés? Sze­ret­nél Ame­ri­ká­ba utaz­ni? Sze­ret­nél egy nem­zet­kö­zi csa­pat része­se len­ni? Akkor jelent­kezz janu­ár 31-ig ösz­tön­díj prog­ra­munk­ra! Pro­fes­si­o­nal Fel­lows prog­ra­munk elin­du­lá­sa óta több, mint 70 hazai pályá­zó kapott lehe­tő­sé­get, hogy hat hetet tölt­sön Ame­ri­ká­ban és kép­zé­sek, gya­kor­la­ti mun­ka, tanulmányutak…

Bővebben…

25 04

Velünk vészelik át a járványt!

Soha nem látott össze­fo­gás való­sul­hat meg a szeg­re­gá­tu­mok lakó­i­ért, büsz­kék vagyunk rá, hogy része­sei lehe­tünk. Az Esély Labor Egye­sü­let­tel (ELE) és az aHang plat­form­mal közös Még egy falat kam­pány­ban két hét alatt 18 mil­lió forint gyűj­töt­tünk össze, amely­nek egy részé­ből part­ne­re­ink már kiosz­tot­ták az első cso­ma­go­kat a bara­nya megyei Ágon. 

Bővebben…

26 02

Ha csak otthon puffogsz, nélküled döntenek

A hazai közös­ség­szer­ve­zés egyik leg­na­gyobb sike­re­ként vonul be a (civil) tör­té­ne­lem­be az a folya­mat, amely­nek végén nem­csak a part­men­ti fák szá­za­it men­tet­ték meg a kivá­gás­tól a helyi akti­vis­ták és szim­pa­ti­zán­sa­ik, de a ter­mé­sze­tes és élhe­tő Római-par­tért fele­lős­sé­get érző és tevé­keny­ke­dő csa­pat szü­le­tett. A Marad­ja­nak a FÁK a Róma­in cso­port egyik meg­ha­tá­ro­zó tag­já­val, Tóth-Kal­ló Évá­val a küz­de­lem éve­i­ről és az egyé­ni bevo­nó­dás hatá­sa­i­ról beszélgettünk.

Bővebben…