28 04

Tudsz jól kérni?

Ado­mány­szer­ve­zés kép­zés civil szer­ve­ze­tek­nek (online) a for­rás­te­rem­tés esz­kö­ze­i­vel A civil szer­ve­ze­tek­nek, for­má­ló­dó cso­por­tok­nak erő­for­rá­sok­ra van szük­sé­ge a cél­ja­ik eléré­sé­re, és ennek a meg­szer­ve­zé­se egy tuda­tos stra­té­gi­át és tevé­keny­sé­ge­ket igé­nyel.  Idő­pont: 2023. május 27., 10.00–16.00 Civil szer­ve­ző­dé­sek, kez­de­mé­nye­zé­sek kép­vi­se­lő­it vár­juk, akikkel…

Bővebben…

26 04

Fundraising (Adományszerzés) képzés civil szervezeteknek, csoportoknak (online)

A kép­zés idő­pont­ja: 2023. május 27., 10.00–16.00 Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. május 25. Bár­mi­lyen kér­dés ese­tén bát­ran keress min­ket: [email protected] A kép­zés díja: A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingye­nes, de regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött.Ha van lehe­tő­sé­ged befi­zet­ni a 20.000 Ft/fő rész­vé­te­li díjat vagy annak egy részét,…

Bővebben…

09 03

“Bevezetés a közösségszervezésbe — a közösségi érdekérvényesítés alapjai — DEBRECENBEN

24 órás kihe­lye­zett kép­zés Hely­szín:  Deb­re­cen, Baross Gábor u. 16. A kép­zés idő­tar­ta­ma: 2023. ápri­lis 14–16.Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. már­ci­us 19. A Beve­ze­tés a közös­ség­szer­ve­zés­be kép­zé­sünk­re olya­nok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik készek veze­tő sze­re­pet vál­lal­ni közös­sé­gük­ben, elkö­te­le­ződ­ni egy tár­sa­dal­mi igaz­ság­ta­lan­ság meg­ol­dá­sa mel­lett, vagy már el is kezdtek…

Bővebben…

09 03

Szimulációs társasjáték a közösségszervezésről!

Milyen lehe­tő­sé­gei van­nak egy átlag állam­pol­gár­nak, ha sérül az érde­ke? Játsszuk el együtt! Egy szi­mu­lá­ci­ós tár­sas­já­ték segít­sé­gé­vel játsz­va érted meg a közös­ség­szer­ve­zést! Tano­burt egy csen­des kis­vá­ros, de lakói komoly dön­té­sek előtt áll­nak.  Vajon sikerül‑e meg­bir­kóz­ni­uk a nem min­den­na­pi fel­adat­tal a…

Bővebben…

01 03

Jelentkezés — Közösségszervező képzés — 5 napos

Hely­szí­ne: Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont A kép­zés­re azok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik sze­ret­nék fele­lő­sen támo­gat­ni  egy közös­ség össze­fo­gá­sát és cse­lek­vé­sét, legyen az a helyi lakos­ság cso­port­ja, vagy vala­mi­lyen érdek­sé­re­lem okán szer­ve­ző­dő közös­ség, vala­mint sze­ret­né­nek hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ző­dé­sek és szer­ve­ze­tek épí­té­sé­hez.  A kép­zés során…

Bővebben…

27 02

Jelentkezés — Csoportdinamika 3 napos bentlakásos képzés

2023.04.28 – 30. Hely­szí­ne: Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont A kép­zés­re azok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik közös­ség­szer­ve­ző­ként vagy közös­sé­gi veze­tő­ként sze­ret­nék job­ban meg­ér­te­ni a cso­port műkö­dé­sét, és sze­ret­né­nek tech­ni­ká­kat és esz­kö­zö­ket a konf­lik­tu­sok keze­lé­sé­re, a cso­por­ton belü­li kom­mu­ni­ká­ció javí­tá­sá­ra. A kép­zés cél­ja, hogy a közösségszervezők…

Bővebben…

21 02

Fontosabb dátumok:

Feb­ru­ár 15. Az egy­sze­rű­sí­tett adó­be­val­lás nyi­lat­ko­za­tát feb­ru­ár 15-ig kell meg­kül­de­ni az adó­ha­tó­ság­hoz. A beval­lást a NAV készí­ti el a ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján. Ez a beval­lá­si mód (ha az adó­zó meg­fe­lel a fel­té­te­le­i­nek) jelen­tő­sen csök­ken­ti a papír­mun­kát. Akár már feb­ru­ár 15-én…

Bővebben…

27 01

Egyenlő hozzáférést minden gyermeknek az oktatásban!

Beszél­ge­tő Fórum a Kesz­tyű­gyár Közös­sé­gi Ház­ban 𝗞𝗮𝗽𝗷𝗼𝗻 𝗺𝗶𝗻𝗱𝗲𝗻 𝗴𝘆𝗲𝗿𝗺𝗲𝗸 𝗲𝗴𝘆𝗲𝗻𝗹𝗼̋ 𝗳𝗶𝗴𝘆𝗲𝗹𝗺𝗲𝘁!Beszél­ge­tés, közös gon­dol­ko­zás az okta­tá­si szeg­re­gá­ció ellen: 2023. feb­ru­ár 11., 10.00–14.00-igKesz­tyű­gyár Közös­sé­gi Ház Gye­re el Te is, hall­gasd meg szak­ér­tő­in­ket, talál­kozz érin­tet­tek­kel, ter­vez­zük együtt az igaz­sá­go­sabb okta­tás­hoz felé veze­tő utat! A Civil Kollégium…

Bővebben…