11 01

Helyi Erő – Helyi Forrás

Helyi Erő – Helyi For­rás Helyi Erő – Helyi For­rás! – Local Power – Local Sour­ces! Sze­re­tet­tel köszön­tünk ben­ne­te­ket HEF prog­ra­munk­ban! Jól szer­ve­zett közös­sé­ge­ket és erő­for­rá­so­kat min­den­ki­nek! Itt olvas­hat­já­tok a prog­ram rövid ismer­te­tő­jét és a ter­ve­zett prog­ra­mo­kat HEF Prog­ram rövi­den by matev4328…

Bővebben…

10 01

Legislative Fellows Program

Leg­i­sla­tive Fel­lows Prog­ram A prog­ram első­sor­ban kisebb­sé­gek­kel (is) foly­ta­tott közös­sé­gi mun­ká­ban jár­tas (vagy a helyi közös­sé­gi mun­ká­hoz kap­cso­ló­dó jogi, érdek­vé­del­mi, szak­po­li­ti­kai, önkor­mány­za­ti mun­ká­ban jár­tas) szak­em­be­rek szá­má­ra kínál fel­­ké­­szí­­tést-fej­­lesz­­tést, jogi, érdek­vé­del­mi és közös­ség­szer­ve­ző terü­le­ten. A prog­ram önál­ló olda­lai: http://glc-teachdemocracy.org/, http://glc-teachdemocracy2.org/, https://www.facebook.com/pages/GLC_Teach-Democracy/145023818929367?hc_location=timeline

Bővebben…

09 01

SLIC Program a közösségi tanulásról

SLIC Prog­ram a közös­sé­gi tanu­lás­ról A közös­sé­gi okta­tás­hoz kap­cso­ló­dó tanu­lá­si és  tapasz­ta­lat­cse­re prog­ra­mun­kat az Euró­pai Unió Grundt­vig prog­ram­ja támo­gat­ja.  A 9 part­ner alap­ve­tő cél­ja, hogy a közös­sé­gi ala­pú fel­nőtt­kép­zés­sel kap­cso­la­tos inno­va­tív gya­kor­la­ti pél­dá­in­kat, mód­sze­re­in­ket meg­osszuk egy­más­sal, külö­nös tekin­tet­tel a hátrányos…

Bővebben…

15 02

“Add tovább!” Mozgalom

“Add tovább!” Moz­ga­lom A moz­ga­lom cél­ja egy­fe­lől az, hogy elő­se­gít­se az ifjú­ság közös­sé­gi és demok­ra­ti­kus szo­ci­a­li­zá­ci­ó­ját azál­tal, hogy konk­rét cse­lek­vé­si tere­pet biz­to­sít a fia­ta­lok és okta­­tó-neve­­lő intéz­mé­nye­ik, szer­ve­ze­te­ik tár­sa­dal­mi sze­rep­vál­la­lá­sá­hoz, ugyan­ak­kor az, hogy elő­se­gít­se a tele­pü­lé­si közös­sé­gek meg­úju­lá­sát és mind­ez­zel hoz­zá­já­rul­jon a…

Bővebben…

15 02

Fiatalok a Rasszizmus Ellen

Fia­ta­lok a Rassziz­mus Ellen Fia­ta­lok a rassziz­mus ellen! (YAR )RÉSZLETES ÖSSZEFOGLALÓ A PROGRAMRÓL ITT! (kat­tints!) A hazai közös­ség­fej­lesz­tés és szer­ve­ze­tei gya­kor­la­tá­ban nem mond­hat­juk, hogy a rassziz­mus elle­nes­ség témá­já­ban szá­mot­te­vő tapasz­ta­la­ta­ink len­né­nek. Ennek elle­né­re (vagy éppen ezért), illet­ve az egy­re vész­jós­lóbb hazai…

Bővebben…

15 01

KRÉTA HÁLÓZAT

Kré­ta Háló­zat Kép­zés­sel a Regi­o­ná­lis Érdek­ér­vé­nye­sí­tés Támo­ga­tá­sá­ért Háló­zat. A prog­ram egy, a civil és közös­sé­gi fel­nőtt­kép­zés meg­úju­lá­sát szol­gá­ló érdek­kép­vi­se­le­ti stra­té­gia kidol­go­zá­sá­ra vál­lal­ko­zott: A Prog­ram önál­ló olda­la: http://kretahalozat.wordpress.com/about/

Bővebben…