08 06

Szerveződj a lakhelyeden!

Szer­ve­ződj a lak­he­lye­den!  Legyél szom­széd­sá­gi szer­ve­ző! Egy éves közös­­ség­­szer­­ve­­ző- közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tő prog­ram szom­széd­sá­gi szer­ve­zők­nek.  Ugrás a jelent­ke­zé­si lap­hoz Soka­kat izgat szom­széd­sá­god­ban, hogy mi lesz a tele­pü­lé­se­tek sor­sa? Mi épül, mi szé­pül, és mennyi bele­szó­lá­sa van ebbe a helyi lako­sok­nak?  Egy éves…

Bővebben…

01 06

Közösségszervezők Országos Találkozója 2023

és CPU (Citi­zen Par­ti­ci­pa­ti­on Uni­ver­sity) A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány idén nyá­ron is meg­ren­de­zi a Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Talál­ko­zó­ját, és ehhez kap­cso­lód­va a CPU‑t, az állam­pol­gá­ri rész­vé­tel nem­zet­kö­zi nyá­ri egye­te­mét is. Téged is sze­re­tet­tel várunk mind­két programra!Időpontok:  2023. júli­us 4.–5. — Közös­ség­szer­ve­zők Országos…

Bővebben…

05 05

Civil szervezetek közös nyilatkozata a státusz törvényről!

A stá­tusz­tör­vény vissza­vo­ná­sa csak a kez­det – tovább­ra is átfo­gó refor­mot köve­tel­nek a peda­gó­gu­sok, diá­kok és szü­lők Az okta­tá­si til­ta­ko­zá­sok leg­újabb hul­lá­mát első­sor­ban a bosszú­tör­vény­ként értel­mez­he­tő stá­tusz­tör­vény miat­ti fel­há­bo­ro­dás hív­ta élet­re, de már jóval a tör­vény­ter­ve­zet köz­zé­té­te­le előtt is tarthatatlan…

Bővebben…

28 04

Tudsz jól kérni?

Ado­mány­szer­ve­zés kép­zés civil szer­ve­ze­tek­nek (online) a for­rás­te­rem­tés esz­kö­ze­i­vel A civil szer­ve­ze­tek­nek, for­má­ló­dó cso­por­tok­nak erő­for­rá­sok­ra van szük­sé­ge a cél­ja­ik eléré­sé­re, és ennek a meg­szer­ve­zé­se egy tuda­tos stra­té­gi­át és tevé­keny­sé­ge­ket igé­nyel.  Idő­pont: 2023. május 27., 10.00–16.00 Civil szer­ve­ző­dé­sek, kez­de­mé­nye­zé­sek kép­vi­se­lő­it vár­juk, akikkel…

Bővebben…

26 04

Fundraising (Adományszerzés) képzés civil szervezeteknek, csoportoknak (online)

A kép­zés idő­pont­ja: 2023. május 27., 10.00–16.00 Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. május 25. Bár­mi­lyen kér­dés ese­tén bát­ran keress min­ket: [email protected] A kép­zés díja: A kép­zé­sen való rész­vé­tel ingye­nes, de regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött.Ha van lehe­tő­sé­ged befi­zet­ni a 20.000 Ft/fő rész­vé­te­li díjat vagy annak egy részét,…

Bővebben…

09 03

“Bevezetés a közösségszervezésbe — a közösségi érdekérvényesítés alapjai — DEBRECENBEN

24 órás kihe­lye­zett kép­zés Hely­szín:  Deb­re­cen, Baross Gábor u. 16. A kép­zés idő­tar­ta­ma: 2023. ápri­lis 14–16.Jelent­ke­zé­si határ­idő: 2023. már­ci­us 19. A Beve­ze­tés a közös­ség­szer­ve­zés­be kép­zé­sünk­re olya­nok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik készek veze­tő sze­re­pet vál­lal­ni közös­sé­gük­ben, elkö­te­le­ződ­ni egy tár­sa­dal­mi igaz­ság­ta­lan­ság meg­ol­dá­sa mel­lett, vagy már el is kezdtek…

Bővebben…

09 03

Szimulációs társasjáték a közösségszervezésről!

Milyen lehe­tő­sé­gei van­nak egy átlag állam­pol­gár­nak, ha sérül az érde­ke? Játsszuk el együtt! Egy szi­mu­lá­ci­ós tár­sas­já­ték segít­sé­gé­vel játsz­va érted meg a közös­ség­szer­ve­zést! Tano­burt egy csen­des kis­vá­ros, de lakói komoly dön­té­sek előtt áll­nak.  Vajon sikerül‑e meg­bir­kóz­ni­uk a nem min­den­na­pi fel­adat­tal a…

Bővebben…

01 03

Jelentkezés — Közösségszervező képzés — 5 napos

Hely­szí­ne: Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont A kép­zés­re azok jelent­ke­zé­sét vár­juk, akik sze­ret­nék fele­lő­sen támo­gat­ni  egy közös­ség össze­fo­gá­sát és cse­lek­vé­sét, legyen az a helyi lakos­ság cso­port­ja, vagy vala­mi­lyen érdek­sé­re­lem okán szer­ve­ző­dő közös­ség, vala­mint sze­ret­né­nek hoz­zá­já­rul­ni demok­ra­ti­kus szer­ve­ző­dé­sek és szer­ve­ze­tek épí­té­sé­hez.  A kép­zés során…

Bővebben…