07 10

“Építőtábor” Kunbábonyban

A közös­ség­szer­ve­zők máso­dik orszá­gos talál­ko­zó­ján készült kis­film bemu­tat­ja, hogy egy­szer­re folyt komoly szak­mai mun­ka és élmé­nyek­kel teli közös­ség­épí­tés a kun­bá­bo­nyi tábor­ban. Több mint 100 közös­ség­szer­ve­ző for­dult meg a Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Talál­ko­zó­ján Kun­bá­bony­ban a nyá­ron. A work­sho­pok és elő­adá­sok mel­lett tematikus…

Bővebben…

25 09

Pályázat amerikai-európai tapasztalatcsere- és képzési programra – 2020 tavasz

Közös­ség­szer­ve­zés iránt érdek­lő­dők figye­lem! Olyan fia­ta­lo­kat kere­sünk, akik már végez­nek, vagy szí­ve­sen végez­né­nek közös­ség­szer­ve­ző mun­kát kire­kesz­tett, kisebb­sé­gi cso­por­tok­kal. A jelent­ke­ző bekap­cso­lód­hat egy 42 napos kép­zés­be az USA-ban, majd haza­tér­ve ame­ri­kai és hazai men­to­rok segít­sé­gé­vel foly­tat­hat­ja hazai közös­ség­szer­ve­ző gyakorlatát.

Bővebben…

04 06

Kampánynap

Az ott­hon­ápo­lók elis­me­ré­sé­ért indí­tott kam­pány — játé­kos és szak­mai — elem­zé­sé­vel meg­mu­tat­juk, hogy hogyan lehet sike­res közös­sé­gi érdekképviselet/érdekérvényesítést végez­ni ma Magyar­or­szá­gon. Sok­fé­le for­má­ban tanul­hatsz a tár­sa­dal­mi kam­pány során elen­ged­he­tet­len csa­pat­épí­tés­ről, ado­mány­gyűj­tés­ről és a média tuda­tos hasz­ná­la­tá­ról. Az aláb­bi prog­ra­mok­ra számíthattok…

Bővebben…

04 06

Önkormányzati nap

Kun­bá­bony az aktív állam­pol­gá­rok talál­ko­zó­he­lye. A Közös­ség­szer­ve­ző Orszá­gos Talál­ko­zón is olyan embe­rek vesz­nek részt, akik a szá­muk­ra fon­tos ügyek men­tén szer­ve­ződ­nek közös­sé­gek­be, cso­por­tok­ba. Ezek az érdek­ér­vé­nye­sí­tő cso­por­tok leg­gyak­rab­ban hely­ben sze­ret­né­nek elér­ni vala­mi­lyen vál­to­zást, és ebben az önkor­mány­za­tot, helyi válasz­tott vezetőiket…

Bővebben…

29 05

Médiaképzés a Közösségszervezők Országos Találkozóján

Van egy ügyed? Tedd lát­ha­tó­vá! Emlék­szel erre a vide­ó­ra, ame­lyet szá­mos online médi­um, sőt az RTL Klub is “leho­zott” annak ide­jén, és amely­nek sike­re hoz­zá­já­rul­ha­tott ahhoz, hogy nem sok­kal később jelen­tő­sen meg­emel­jék az ott­hon­ápo­lók fizet­sé­gét? Elárul­juk neked, hogy elő­ző nap…

Bővebben…