29 05

Wellnesselj civil módra!

Egy tábor sike­res­sé­gé­nek kul­csa lakó­i­nak jó köz­ér­ze­te. Éppen ezért kiemelt figyel­met for­dí­tunk arra, hogy a szak­mai prog­ra­mok mel­lett lehe­tő­sé­ged nyíl­jon kikap­cso­lód­ni — per­sze amo­lyan sajá­tos civil módon. Hiszen tud­juk, egy civil 24 órá­ban civil. A tábor min­den nap­ján, ebéd után 14:00–16:00-ig…

Bővebben…

06 05

Taroltak a CKA által támogatott szervezetek

Büsz­kék vagyunk arra, hogy a Civil-díj idei nyer­te­sei között két olyan szer­ve­zet is meg­ta­lál­ha­tó, amely évek óta részt vesz közös­ség­szer­ve­ző prog­ra­munk­ban! Hisszük, hogy sike­rük tit­ka a jól szer­ve­zett közös­ség, bol­do­gok vagyunk, hogy segít­sé­get adhat­tunk és adha­tunk ehhez a szer­ve­ző munkához.…

Bővebben…

19 03

Pályázat amerikai-európai tapasztalatcsere- és képzési programra – 2019 második kör

Közös­ség­szer­ve­zés iránt érdek­lő­dők figye­lem! Olyan fia­ta­lo­kat kere­sünk, akik már végez­nek, vagy szí­ve­sen végez­né­nek közös­ség­szer­ve­ző mun­kát kire­kesz­tett, kisebb­sé­gi cso­por­tok­kal. A jelent­ke­ző bekap­cso­lód­hat egy 42 napos kép­zés­be az USA-ban, majd haza­tér­ve ame­ri­kai és hazai men­to­rok segít­sé­gé­vel foly­tat­hat­ja hazai közös­ség­szer­ve­ző gyakorlatát.

Bővebben…

14 03

Közös értékeink — a Civilizáció nyilatkozata

Alul­írott civil szer­ve­ze­tek köz­le­mé­nye 2019. már­ci­us 15 alkal­má­ból Min­den­ki civil, aki tesz azért, hogy vilá­gunk és ben­ne Magyar­or­szág jobb és élhe­tőbb hely legyen, ahol min­den­ki mél­tó­sá­gát és joga­it tisz­te­let­ben tart­ják, és ahol a lema­ra­dók­tól sem for­dul­nak el. Ehhez füg­get­len­sé­günk megőrzése,…

Bővebben…

13 03

Organize and Get Organized! — Community Organizers Analyze the Community Organizing Process and Their Issues Won (2017–18)

Our com­mu­ni­ti­es pre­sen­ted, the­ir eff­orts and succ­es­ses can be ins­p­ira­ti­o­nal for anyone who feels they are part of a mino­rity or are mem­bers or sup­port­ers of vul­ne­rab­le gro­ups, but also for tho­se simply want­ing to make the­ir closer/broader
envi­ron­ment more livable. 

Bővebben…