28 01

Szervezz és Szerveződj 2017–18 — közösségszervezők elemzik megnyert ügyeiket és a közösségszervező folyamatot

Több tíz­ezer ott­hon­ápo­ló éle­tét könnyeb­bé, job­bá tévő kor­mány­za­ti intéz­ke­dés kihar­co­lá­sa. A tele­pet ret­te­gés­ben tar­tó kóbor kutyák humá­nus eltün­te­té­se. Egy romos ház lebon­tá­sa, a ben­ne élő nagy­csa­lád lak­ha­tá­sá­nak meg­ol­dá­sa. Egy for­gal­mas felül­já­ró, egy isko­lai kerí­tés fel­újít­ta­tá­sa. A met­ró aka­dály­men­te­sí­té­se, kila­kol­ta­tá­sok megakadályozása,…

Bővebben…

10 12

Építő közösség a szegregátumban: a Béke-telep Akciócsoport

A Civil Kol­lé­gi­um Alap­vít­vány által támo­ga­tott Béke-telep Akció­cso­port egyet­len év alatt óri­á­si vál­to­zá­so­kat ért el az egri szeg­re­gá­tum­ban. A közös­ség­szer­ve­zés mód­szer­ta­ná­val dol­go­zó helyi cso­port ered­mé­nyei azt bizo­nyít­ják: csak az érin­tet­tek bevo­ná­sá­val érhe­tő el pozi­tív változás.

Bővebben…

10 12

Az otthonápolási kampány titka

Pél­dát­lan civil sikert hozott az ott­hon­ápo­lá­si kam­pány, ame­lyet a közös­ség­szer­ve­zés mód­sze­re­i­vel és a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány támo­ga­tá­sá­val műkö­dő cso­port, a Lép­jünk, hogy Lép­hes­se­nek Köz­hasz­nú Egye­sü­let indí­tott az aHang plat­for­mon 2018-ban. Az ápo­lá­si kam­pány nyo­mán támadt tár­sa­dal­mi össze­fo­gás­nak köszön­he­tő­en 2019. január…

Bővebben…

10 12

Legyen szexi a közmeghallgatás!

Akár a közös helyi dön­tés­ho­za­tal ünne­pe lehet­ne, ma még­is leg­in­kább egy tét nél­kü­li cir­ku­szi elő­adás­hoz hason­lít az évi egy­sze­ri, köte­le­ző önkor­mány­za­ti köz­meg­hall­ga­tás. Ezen a gya­kor­la­ton kíván vál­toz­tat­ni az a közel két hóna­pos kam­pány, amely a lako­so­kat és önkor­mány­za­to­kat egy­aránt arra…

Bővebben…

13 11

KözSzerVez program — Pályázati felhívás közösségszervezőknek 2019.

Az Öko­társ Ala­pít­vány veze­té­sé­vel és a CKA szak­mai támo­ga­tá­sá­val foly­ta­tó­dik az Orszá­gos Köz­Szer­Vez prog­ram, amely első­sor­ban vidé­ki közös­sé­gek szer­ve­ző­i­nek biz­to­sít anya­gi és kép­zé­si támo­ga­tást 2019-ben. 

Bővebben…

21 09

Építsük fel azt a világot, amelyben élni szeretnénk!

A kilen­ce­dik Nem­zet­kö­zi Nyá­ri Egye­tem volt az eddi­gi leg­na­gyobb, leg­sok­szí­nűbb ilyen ese­mé­nyünk. Az „Épít­sük fel azt a vilá­got, amely­ben élni sze­ret­nénk!” szlo­gen­je alatt össze­gyű­lő 73 részt­ve­vő a követ­ke­ző orszá­gok­ból érke­zett: Fehér­orosz­or­szág, Bel­gi­um, Hor­vát­or­szág, Cseh­or­szág, Német­or­szág, Magyar­or­szág, Nor­vé­gia, Len­gyel­or­szág, Romá­nia, Szerbia,…

Bővebben…

16 09

Pályázat amerikai-európai tapasztalatcsere- és képzési programra – 2019 első kör

Közös­ség­szer­ve­zés iránt érdek­lő­dők figye­lem! Olyan fia­ta­lo­kat kere­sünk, akik már végez­nek, vagy szí­ve­sen végez­né­nek közös­ség­szer­ve­ző mun­kát kire­kesz­tett, kisebb­sé­gi cso­por­tok­kal. A jelent­ke­ző bekap­cso­lód­hat egy 42 napos kép­zés­be az USA-ban, majd haza­tér­ve ame­ri­kai és hazai men­to­rok segít­sé­gé­vel foly­tat­hat­ja hazai közös­ség­szer­ve­ző gyakorlatát.

Bővebben…

22 03

DEEP-linking Youth – Digitális ökoszisztéma a fiatalok e‑részvételéért

Az Eras­mus+ euró­pai uni­ós prog­ram támo­ga­tá­sá­ban való­sul meg a 2016. feb­ru­ár­ban indult újabb nem­zet­kö­zi pro­jek­tünk, mely­nek cél­ja az euró­pai fia­ta­lok állam­pol­gá­ri akti­vi­tá­sá­nak növe­lé­se haté­kony digi­tá­lis öko­szisz­té­ma kiala­kí­tá­sá­val.  A pro­jekt hat euró­pai ország­ból érke­ző part­ne­rek (Bel­gi­um, Izland, Hor­vát­or­szág, Bul­gá­ria, Ang­lia és Magyar­or­szág) együtt­mű­kö­dé­sé­vel való­sul meg.…

Bővebben…

11 01

Helyi Erő – Helyi Forrás

Helyi Erő – Helyi For­rás Helyi Erő – Helyi For­rás! – Local Power – Local Sour­ces! Sze­re­tet­tel köszön­tünk ben­ne­te­ket HEF prog­ra­munk­ban! Jól szer­ve­zett közös­sé­ge­ket és erő­for­rá­so­kat min­den­ki­nek! Itt olvas­hat­já­tok a prog­ram rövid ismer­te­tő­jét és a ter­ve­zett prog­ra­mo­kat HEF Prog­ram rövi­den by matev4328…

Bővebben…