04 09

Először adtak át roma női közösségszervezői díjat Magyarországon

Külön­le­ges díjat vehet­tek át augusz­tus 19-én Kun­bá­bony­ban olyan roma szár­ma­zá­sú nők, akik sokat tet­tek közös­sé­gü­kért, legyen szó akár hát­rá­nyos hely­zet­ben élők­ről vagy pél­dá­ul a Bala­ton meg­men­té­sé­ről a kör­nye­zet­pusz­tí­tó beru­há­zá­sok­tól. A díjat a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány roma közös­ség­szer­ve­zői kez­de­mé­nye­zé­sé­re hoz­ta létre…

Bővebben…

29 08

Nagy Tavaink a Duna partján és Sopronban!

Hogyan lehet fel­hív­ni a figyel­met egy fon­tos, ter­mé­sze­ti kin­cse­ket érin­tő prob­lé­má­ra? Hir­dess fotó­pá­lyá­za­tot, és szer­vezz ván­dor­ki­ál­lí­tást! A Nagy Tavak Koa­lí­ció is ezt tet­te: még nyár ele­jén „Nagy tava­ink most” cím­mel hir­de­tett fotó­pá­lyá­za­tot azzal a cél­lal, hogy a pályá­zók a választott…

Bővebben…

02 08

Augusztus 2.-án van a roma holokauszt emléknapja.

A CKA roma mun­ka­cso­port­já­nak meg­em­lé­ke­zé­se: 1944. augusz­tus 2.Ausch­witz-Bir­ke­nau fel­szá­mo­lá­sa, kivé­gez­ték a roma tábor utol­só 3000 lakó­ját is.„Egyik éjjel a fér­fi­ak tábo­ra több ezer ember kia­bá­lá­sá­ra ébredt. Amint kilép­tünk a barak­kok­ból, lát­tuk, mi tör­tént. A cigá­nyok tábo­rát fény­szó­rók vilá­gí­tot­ták meg, a…

Bővebben…

01 08

Közösségszervezők Országos Találkozója

KÜLÖNLEGES PROGRAMOKKAL VÁRUNK AZ OT‑n Regiszt­rálj miha­ma­rabb, de leg­ké­sőbb augusz­tus 3‑ig! Rész­le­tes prog­ra­mok és regiszt­rá­ció! Néhány íze­lí­tő a talál­ko­zó prog­ram­ja­i­ból!* Beszél­ge­tés a szeg­re­gált okta­tás­ról * Lehet‑e gyü­le­ke­ze­ti közös­ség­szer­ve­zés Magyar­or­szá­gon?* Koa­lí­ci­ók és koa­lí­ci­ós tapasz­ta­la­tok* Roma női sze­re­pek: Házi­asszony­tól a karrieristáig *…

Bővebben…

02 05

Romák segítenek romáknak

Az Ukraj­ná­ban zaj­ló pusz­tí­tó hábo­rú első nap­já­tól töme­ge­sen érkez­nek a mene­kül­tek Magyar­or­szág­ra, köz­tük nagyon sze­gény roma embe­rek. Nekik az ott­ho­nuk elvesz­té­sén túl azzal is meg kell küz­de­ni­ük, hogy más­ként bán­nak velük, mint a töb­bi mene­kült­tel. Roma prog­ra­munk közös­ség­szer­ve­zői az első…

Bővebben…

18 03

Meglepetések fórumai

Több mint 100, hát­rá­nyos hely­ze­tű tele­pü­lé­sen élő állam­pol­gár­hoz köz­vet­le­nül és raj­tuk keresz­tül még sok­kal több ember­hez elju­tott az üze­net: a tisz­ta sza­va­zás mind­annyi­unk érde­ke! A Tisz­ta sza­va­zás kam­pány kere­té­ben Mis­kol­con és a Haj­­dú-Bihar megyei Zsá­kán való­sul­tak meg elő­ször válasz­tá­si fórumaink,…

Bővebben…

04 02

Megszerezte az Eleven Gyál az Elios-jelentést!

A közös­ség­szer­ve­ző prog­ra­munk­ban támo­ga­tott Ele­ven Gyál cso­port fel­ké­ré­sé­re a Tár­sa­ság a Sza­bad­ság­jo­go­kért (TASZ) meg­sze­rez­te és nyil­vá­nos­ság­ra hoz­za az Eli­os köz­vi­lá­gí­tá­si beru­há­zá­sa­i­val kap­cso­la­tos vissza­élé­se­ket fel­tá­ró vizs­gá­la­ti jelen­tést. Az Ele­ven Gyál éve­ken át dol­go­zott a tele­pü­lés elég­te­len köz­vi­lá­gí­tá­sá­nak ügyén, sike­rült elér­ni­ük, hogy…

Bővebben…

31 01

Sopronban, a Fertő tavi beruházások ellen szervezett demonstrációt a STOP! Kiemelt Beruházások kampánycsapat

A rossz idő elle­né­re sokan gyűl­tünk össze janu­ár utol­só szom­bat­ján, a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány (CKA) Stop! Kiemelt beru­há­zá­sok kam­pány­tur­nénk har­ma­dik állo­má­sán, Sop­ron bel­vá­ro­sá­ban a Szé­che­nyi téren, hogy a „nem­zet­gaz­da­sá­gi szem­pont­ból kiemelt jelen­tő­sé­gű beru­há­zá­sok meg­va­ló­sí­tá­sá­nak gyor­sí­tá­sá­ról és egy­sze­rű­sí­té­sé­ről” szó­ló, a köznyelvben…

Bővebben…