29 11

Tiszta vizet öntenek a poharainkba!

Pár nap alatt több mint 3000 ember írta alá azt a petí­ci­ót, ame­lyet a CKA közös­ség­szer­ve­zői által koor­di­nált, vizes szak­em­be­rek­ből és civi­lek­ből meg­ala­kult Víz Koa­lí­ció indí­tott útjá­ra a hazai ivó­­víz-ellá­­tás biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben. Novem­ber 20‑i kon­fe­ren­ci­á­ju­kon ismer­tet­ték az ellá­tás leg­főbb problémáit,…

Bővebben…

29 11

Brüsszelig szól a hangunk

Az új uni­ós fogya­té­kos­ügyi stra­té­gia meg­al­ko­tá­sa előtt érin­tett magyar szer­ve­ze­tek is lehe­tő­sé­get kap­tak a fogya­ték­kal élők hazai hely­ze­té­nek bemu­ta­tá­sá­ra.  A Rel­le Ágnes műfor­dí­tó meg­hí­vá­sá­ra Magyar­or­szág­ra láto­ga­tó Katrin Langen­si­epen EP kép­vi­se­lő egyik ven­dég­lá­tó­ja, a közös­ség­szer­ve­ző prog­ra­munk­ban támo­ga­tott Teher­lé­nyek Holo­kauszt Emlé­ke­ze­te (THE)…

Bővebben…

26 11

STOP Kiemelt Beruházások Kampány

“STOP Kiemelt Beru­há­zá­sok!” cím­mel orszá­gos figye­lem­fel­hí­vó kam­pá­nyunk máso­dik állo­má­sá­ra, Bala­to­na­li­gá­ra érke­zik a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány akció­cso­port­ja novem­ber 26-án. A “Part­ta­la­nul Ali­gán – Demonst­rá­ció a Club Ali­ga terü­le­té­nek sza­ba­don tar­tá­sá­ért” ese­mény a 2022 tava­szá­ig tar­tó akció­so­ro­za­tunk   követ­ke­ző hely­szí­ne.  A Stop!…

Bővebben…

25 04

Oltass, hogy élhess!

Bár a koro­na­ví­rus elle­ni védő­ol­tás nem köte­le­ző, szá­mos olyan hát­rá­nyos hely­ze­tű tele­pü­lés van, ahol a lako­sok nem kap­tak, nem kap­nak hite­les infor­má­ci­ó­kat az oltás­ról és a regiszt­rá­ció mód­já­ról. Ezen vál­toz­tat­nunk kell!  A koro­na­ví­rus elle­ni védő­ol­tás regiszt­rá­ci­ó­já­nak elő­se­gí­té­se érde­ké­ben orszá­gos, átfo­gó kampányt…

Bővebben…

09 02

Üzentünk Kásler Miklósnak: Tegye ingyenessé a kórházi ellátásból kiszoruló COVID-betegek gyógyszercsomagját!

Átad­tuk az EMMI-nél az Esély­ra­dar­ral és az aHang­gal közö­sen a petí­ci­ón­kat, ami­ben köve­tel­jük az ott­ho­ni ápo­lás­ra szo­ru­ló koro­na­ví­ru­sos bete­gek gyógy­­szer-és vita­min­cso­mag­já­nak ingye­nes­sé tételét.

Bővebben…

22 01

“Tudatosítani kell a társadalomban, hogy legyen jelen.” — Interjú Badzsó Angélával, az Összefogás a Balatonért Egyesület közösségszervezőjével

Az Össze­fo­gás a Bala­to­nért Egye­sü­let mind­össze egy éve jött lét­re, abban az idő­szak­ban, ami­kor a Bala­­ton-kör­­nyé­­ki káros beépí­té­sek már rend­szer­szin­tű prob­lé­má­vá vál­tak az ország­ban. Nem vélet­len, hogy az egye­sü­let lét­re­ho­zó­i­nak azóta egy sza­bad per­cük sin­csen, ha min­den olyan helyi ügyet,…

Bővebben…

12 11

Az információk áramlása most életet menthet

Az Esély­ra­dar csa­pa­ta meg­kezd­te a jár­vány­hely­zet­re vonat­ko­zó infor­má­ci­ó­kat tar­tal­ma­zó pla­ká­tok sok­szo­ro­sí­tá­sát a rászo­ru­ló tele­pü­lé­se­ken. Magyar­or­szá­gon szá­mos tele­pü­lé­sen marad­tak maguk­ra az embe­rek a veszély­hely­zet­ben, nem jut­nak hoz­zá meg­fe­le­lő infor­má­ci­ó­hoz ahhoz, hogy hogyan tud­ják meg­óv­ni az egész­sé­gü­ket és hova for­dul­hat­nak, ha azonnali…

Bővebben…