08 07

2023-ban is Részvétel Hete — FELHÍVÁS!

Októ­ber 2–8. Szer­vezz te is köz­éle­ti ese­ményt a Rész­vé­tel Hetén tele­pü­lé­se­den! Demok­rá­ci­át hely­ben! A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány (CKA) és part­ne­rei több mint egy évti­ze­de szer­ve­zik meg a Rész­vé­tel Hete prog­ram­so­ro­za­tot. Az ország szá­mos pont­ján állam­pol­gá­ri cso­por­tok és civil szer­ve­ze­tek csatlakoznak…

Bővebben…

08 06

Szerveződj a lakhelyeden!

Szer­ve­ződj a lak­he­lye­den!  Legyél szom­széd­sá­gi szer­ve­ző! Egy éves közös­­ség­­szer­­ve­­ző- közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tő prog­ram szom­széd­sá­gi szer­ve­zők­nek.  Ugrás a jelent­ke­zé­si lap­hoz Soka­kat izgat szom­széd­sá­god­ban, hogy mi lesz a tele­pü­lé­se­tek sor­sa? Mi épül, mi szé­pül, és mennyi bele­szó­lá­sa van ebbe a helyi lako­sok­nak?  Egy éves…

Bővebben…

06 06

The Water Coalition is for a safer piped water for everyone

The Water Coa­lit­ion is a Hun­ga­ri­an orga­ni­za­ti­on, in which con­cer­ned civil orga­ni­za­tions, muni­ci­pa­li­ti­es and trade unions work toget­her to map and imp­ro­ve the water situ­a­ti­on in Hun­gary. The Coa­lit­ion was crea­ted by the ini­ti­a­tive of civil orga­ni­za­tions thanks to the…

Bővebben…

01 06

Közösségszervezők Országos Találkozója 2023

és CPU (Citi­zen Par­ti­ci­pa­ti­on Uni­ver­sity) A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány idén nyá­ron is meg­ren­de­zi a Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Talál­ko­zó­ját, és ehhez kap­cso­lód­va a CPU‑t, az állam­pol­gá­ri rész­vé­tel nem­zet­kö­zi nyá­ri egye­te­mét is. Téged is sze­re­tet­tel várunk mind­két programra!Időpontok:  2023. júli­us 4.–5. — Közös­ség­szer­ve­zők Országos…

Bővebben…