23 02

Valósuljon meg a Digitális Oktatási Stratégia!

Tud­tad, hogy a Digi­tá­lis Okta­tá­si Stra­té­gi­át már 2016-ban elfo­gad­ták? És azt, hogy 2018-ban vezet­ték vol­na be? Ehhez képest a gya­kor­lat­ban egy­ál­ta­lán nem való­sult meg min­den mára belő­le! A Lánc­re­ak­ció okta­tá­si mun­ka­cso­port­ja “csak” ezt kéri szá­mon most, mert úgy gon­dol­ják, hogy…

Bővebben…

09 02

Üzentünk Kásler Miklósnak: Tegye ingyenessé a kórházi ellátásból kiszoruló COVID-betegek gyógyszercsomagját!

Átad­tuk az EMMI-nél az Esély­ra­dar­ral és az aHang­gal közö­sen a petí­ci­ón­kat, ami­ben köve­tel­jük az ott­ho­ni ápo­lás­ra szo­ru­ló koro­na­ví­ru­sos bete­gek gyógy­­szer-és vita­min­cso­mag­já­nak ingye­nes­sé tételét.

Bővebben…

01 02

Ajándékozz civil szívet kedvesednek Valentin-napon!

Támo­gasd a CKA Kun­bá­bo­nyi Kép­zé­si Köz­pont­ját leg­alább 5000 Ft-tal, és cse­ré­be Kun­bá­bony kitű­zőt vagy hűtő­mág­nest, vala­mint ezen felül egy civil szí­ves vászon­szaty­rot és az ado­má­nyo­zást tanú­sí­tó kísé­rő­kár­tyát is adunk aján­dék­ba. Lepd meg vele válasz­tot­ta­dat, és legye­tek együtt a civil közös­sé­gek támo­ga­tói! Valentin-napi…

Bővebben…

29 01

Újabb 12 fiatalnak tudtunk segíteni!

Ezúton is nagyon köszön­jük az Egon Zehn­der Kft. magyar­or­szá­gi iro­dá­já­nak a támo­ga­tá­sát, ami­nek követ­kez­té­ben újabb 12 hát­rá­nyos hely­ze­tű fia­tal, a Dr. Ámbéd­kar Isko­la mis­kol­ci tanu­lói jutot­tak digi­tá­lis esz­kö­zök­höz! Ezzel sze­ret­nénk őket segí­te­ni, hogy a jelen­le­gi vír­ús­hely­zet okoz­ta intéz­ke­dé­sek miatt ne…

Bővebben…

28 01

Sikerrel zárult az Eleven Gyál és Eleven Vecsés adománygyűjtése

A “Legyen a táv­ok­ta­tás séta­ga­lopp!” ado­mány­gyűj­tő kam­pány során közel 1 mil­lió forin­tot sike­rült gyűj­te­ni, ami­ből lap­to­po­kat és tab­le­te­ket vásá­rol­tak. https://www.facebook.com/watch/?v=116625870339511 “Decem­ber köze­pén átad­tuk az utol­só lap­to­po­kat, tab­le­te­ket Gyá­lon és Vecsé­sen azok­nak a csa­lá­dok­nak, akik gye­re­kei nem ren­del­kez­tek ilyen, az otthoni…

Bővebben…

22 01

“Tudatosítani kell a társadalomban, hogy legyen jelen.” — Interjú Badzsó Angélával, az Összefogás a Balatonért Egyesület közösségszervezőjével

Az Össze­fo­gás a Bala­to­nért Egye­sü­let mind­össze egy éve jött lét­re, abban az idő­szak­ban, ami­kor a Bala­­ton-kör­­nyé­­ki káros beépí­té­sek már rend­szer­szin­tű prob­lé­má­vá vál­tak az ország­ban. Nem vélet­len, hogy az egye­sü­let lét­re­ho­zó­i­nak azóta egy sza­bad per­cük sin­csen, ha min­den olyan helyi ügyet,…

Bővebben…

15 01

Jelentkezz 1 napos online képzéseinkre!

Közös­ség­szer­ve­ző­ként olyan ügye­ket kere­sünk, ame­lyek, ha meg­nyer­jük őket, sokak éle­té­ben hoz­hat­nak valós vál­to­zást. A tár­sa­dal­mi vál­to­zá­sok­hoz viszont sok erő­for­rás­ra van szük­ség. Rész­ben pénz­re, nagyobb részt pedig az embe­rek közös cse­lek­vé­sé­re, ide­jé­re. Ötna­pos közös­ség­szer­ve­ző online kép­zés­so­ro­za­tunk­ra olyan embe­re­ket várunk, akik vállalják,…

Bővebben…

29 12

Nehezebb a gyógyulás a koronavírusból, ha dönteni kell, vacsorát eszünk vagy vitaminokat

A koro­­na­­ví­­rus-jár­­vány az őszi máso­dik hul­lám­ban már elér­te a kis­­vá­­ro­­si-falu­­si szeg­re­gá­tu­mok­ban élő­ket is. A rosszabb egész­sé­gi álla­pot­ban lévő, sze­gé­nyebb lakos­ság köré­ben is egy­re több a fer­tő­zött, és náluk gyak­ran jelent­kez­nek az iga­zán súlyos tüne­tek. https://444.hu/2020/12/25/nehezebb-a-gyogyulas-a-koronavirusbol-ha-donteni-kell-vacsorat-eszunk-vagy-vitaminokat?fbclid=IwAR3pkgruaMjh8ByhbkDfVjRZZz69i4KKsKQnkBRuWU3oFEt9ewjvIIU_CrM

Bővebben…