28 01

Szervezz és Szerveződj 2017–18 — közösségszervezők elemzik megnyert ügyeiket és a közösségszervező folyamatot

Több tíz­ezer ott­hon­ápo­ló éle­tét könnyeb­bé, job­bá tévő kor­mány­za­ti intéz­ke­dés kihar­co­lá­sa. A tele­pet ret­te­gés­ben tar­tó kóbor kutyák humá­nus eltün­te­té­se. Egy romos ház lebon­tá­sa, a ben­ne élő nagy­csa­lád lak­ha­tá­sá­nak meg­ol­dá­sa. Egy for­gal­mas felül­já­ró, egy isko­lai kerí­tés fel­újít­ta­tá­sa. A met­ró aka­dály­men­te­sí­té­se, kila­kol­ta­tá­sok megakadályozása,…

Bővebben…