07 11

Utazás a Schumacher iskolába, utazás önmagunkba

Izgal­mas beszá­mo­ló az angol isko­lá­ról, amely az önma­gunk­kal és a ter­mé­szet­tel való har­mo­ni­kus és fenn­tart­ha­tó kap­cso­lat kiala­kí­tá­sát és folya­ma­tos fej­lő­dé­sét tart­ja fő cél­já­nak, amely­hez kivá­ló mód­sze­re­ket alkal­maz­nak ötvöz­ve a tra­di­ci­o­ná­lis és újsze­rű technikákat.

Bővebben…

27 10

CKA — Közösségszervezés 2020/21 pályázati felhívás

A kez­de­mé­nye­zés szer­ve­sen kap­cso­ló­dik a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány 2010-óta tar­tó orszá­gos közös­ség­szer­ve­ző szak­mai épít­ke­zé­sé­hez, mely­nek 2020–21-es pályá­za­ti fel­hí­vá­sa is a tár­sa­dal­mi önszer­ve­ző­dést, a helyi közös­sé­gek érdek­ér­vé­nye­sí­té­sét kíván­ja erősíteni.

Bővebben…

28 01

Szervezz és Szerveződj 2017–18 — közösségszervezők elemzik megnyert ügyeiket és a közösségszervező folyamatot

Több tíz­ezer ott­hon­ápo­ló éle­tét könnyeb­bé, job­bá tévő kor­mány­za­ti intéz­ke­dés kihar­co­lá­sa. A tele­pet ret­te­gés­ben tar­tó kóbor kutyák humá­nus eltün­te­té­se. Egy romos ház lebon­tá­sa, a ben­ne élő nagy­csa­lád lak­ha­tá­sá­nak meg­ol­dá­sa. Egy for­gal­mas felül­já­ró, egy isko­lai kerí­tés fel­újít­ta­tá­sa. A met­ró aka­dály­men­te­sí­té­se, kila­kol­ta­tá­sok megakadályozása,…

Bővebben…