08 09

Közösségszervezés a Nagy Tavak Koalíció építésében

Németh Krisz­ti­na és Tikász Ben­de­gúz a CKA közös­ség­szer­ve­ző­i­nek tör­té­ne­te Az előz­mé­nyek: A Nagy Tavak Koa­lí­ció tör­té­ne­te már jóval meg­ala­ku­lá­sa előtt, 2020 tava­szán kez­dő­dött. Ekkor­ra jött lét­re ugyan­is a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kere­te­in belül egy orszá­gos közös­ség­szer­ve­zők­ből álló mun­ka­cso­port, a Rendszerszint…

Bővebben…

07 09

TASZ Szabad díj jelölés: Oltass, hogy élhess!

 „Az Oltass, hogy élhess kam­pány azért mond­ha­tó nagyon sike­res­nek, mert eddig soha nem látott hatal­mas roma össze­fo­gást hozott össze.” — vall­ja Balogh Fru­zsi­na közös­ség­szer­ve­zőnk, akit idén a TASZ Sza­­bad-díjá­­ra jelöl­tek. Fru­zsi­na az „Oltass, hogy élhess” kam­pány kép­vi­se­lő­je­ként lett a Társaság…

Bővebben…

07 09

A SZABAD SAJTÓ-ért kiáltottunk Kunbábonyban!

A civil szer­ve­ze­tek is nap, mint nap küz­de­nek a saját tár­sa­dal­mi vagy helyi ügyük meg­ol­dá­sán, és min­den­ki azt sze­ret­né, hogy tisz­tán és őszin­tén eljut­tas­sa a hírét a magyar embe­rek­nek.Ezért sze­ret­nénk, hogy akár az orszá­gos saj­tó, akár a helyi hír­köz­lők szabadsága…

Bővebben…

01 08

Kommunikáció civil szervezeteknek — egynapos online képzés

Közös­ség­szer­ve­ző­ként olyan ügye­ket kere­sünk, ame­lyek, ha meg­nyer­jük őket, sokak éle­té­ben hoz­hat­nak valós vál­to­zást. A tár­sa­dal­mi vál­to­zá­sok­hoz viszont sok erő­for­rás­ra van szük­ség, az embe­rek közös cse­lek­vé­sé­re, ide­jé­re és gyak­ran kom­mu­ni­ká­ci­ó­ra is. A civil szer­ve­ze­tek sok­szor küz­de­nek azzal, hogy a sok­szor szű­kös anyagi…

Bővebben…

01 08

Közösségszervezők Országos Találkozója

KÜLÖNLEGES PROGRAMOKKAL VÁRUNK AZ OT‑n Regiszt­rálj miha­ma­rabb, de leg­ké­sőbb augusz­tus 3‑ig! Rész­le­tes prog­ra­mok és regiszt­rá­ció! Néhány íze­lí­tő a talál­ko­zó prog­ram­ja­i­ból!* Beszél­ge­tés a szeg­re­gált okta­tás­ról * Lehet‑e gyü­le­ke­ze­ti közös­ség­szer­ve­zés Magyar­or­szá­gon?* Koa­lí­ci­ók és koa­lí­ci­ós tapasz­ta­la­tok* Roma női sze­re­pek: Házi­asszony­tól a karrieristáig *…

Bővebben…

29 04

Fektess a civil közösségekbe, akik képesek együtt a társadalmi változások elérésére!

Sokan még min­dig nem ren­del­kez­nek adó­juk civil szer­ve­ze­tek szá­má­ra fel­ajánl­ha­tó 1 szá­za­lé­ká­ról, az adó­zók fele sem gon­dol arra, hogy egy-egy nemes ügyet támo­gat­hat min­den­fé­le plusz kiadás nél­kül. Érde­mes úgy gon­dol­ni a gesz­tus­ra, mint egy­faj­ta befek­te­tés­re a jövőnk szem­pont­já­ból. Ha igazságosabb…

Bővebben…

18 03

Meglepetések fórumai

Több mint 100, hát­rá­nyos hely­ze­tű tele­pü­lé­sen élő állam­pol­gár­hoz köz­vet­le­nül és raj­tuk keresz­tül még sok­kal több ember­hez elju­tott az üze­net: a tisz­ta sza­va­zás mind­annyi­unk érde­ke! A Tisz­ta sza­va­zás kam­pány kere­té­ben Mis­kol­con és a Haj­­dú-Bihar megyei Zsá­kán való­sul­tak meg elő­ször válasz­tá­si fórumaink,…

Bővebben…

07 03

Utazz velünk a közösségszervezés hazájába, az USA-ba!

Érde­kel a közös­ség­szer­ve­zés a nem­zet­kö­zi gya­kor­lat­ban? Sze­ret­néd meg­ta­pasz­tal­ni, hogy miként műkö­dik a civil köz­pon­tú közös­sé­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés az USÁ-ban? Sze­ret­nél te is nem­zet­kö­zi tapasz­ta­la­to­kat gyűj­te­ni és egy nem­zet­kö­zi háló­zat része­se len­ni? Ha érde­kel a közös­ség­szer­ve­zés, eset­leg már tapasz­ta­la­to­kat is sze­rez­tél ezen a…

Bővebben…