21 12

2022-ben ezt tettük a magyar demokráciáért!

A tel­jes­ség igé­nye nél­kül bemu­tat­juk, mi min­den­nel pró­bál­tuk a civil szfé­ra érvé­nye­sü­lé­sét segíteni!

1.Roma női közösségszervező díj — elsőként Magyarországon

Elő­ször idén adtak át roma női közös­ség­szer­ve­zői díjat Magyarországon!

Külön­le­ges díjat vehet­tek át idén augusz­tus 19-én Kun­bá­bony­ban olyan roma szár­ma­zá­sú nők, akik sokat tet­tek közös­sé­gü­kért, legyen szó akár hát­rá­nyos hely­zet­ben élők­ről vagy pél­dá­ul a Bala­ton meg­men­té­sé­ről a kör­nye­zet­pusz­tí­tó beru­há­zá­sok­tól. A díjat a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány roma közös­ség­szer­ve­zői kez­de­mé­nye­zé­sé­re hoz­ta lét­re elis­me­ré­se jelé­ül, és kihan­go­sít­va azt a hatal­mas erő­fe­szí­tést, amit ezek a roma nők nap, mint nap tesz­nek környezetükért.

👏A 3 díja­zott hölgy, Maku­la Réka, Badzsó Angé­la és Bog­dán Zsolt­né, akik­nek most is szív­ből gratulálunk! 

Bőveb­ben ITT!

Ezzel a díj­jal 2023-ban is sze­ret­nénk segí­te­ni közös­ség­szer­ve­ző mun­ká­ju­kat az olyan nők­nek, akik ilyen­faj­ta elis­me­rés­ben rit­kán részesülnek!

2. 198 órányi képzést, 148 órányi offline műhelyt, 144 órányi online műhelyt és 2 nyári egyetemet valósítottunk meg

Több száz részt­ve­vő, közös­ség­szer­ve­ző, közös­sé­gi veze­tő, for­rás­te­rem­tés, kom­mu­ni­ká­ció, cso­port­di­na­mi­ka, akció­ter­ve­zés, fenn­tart­ha­tó­ság témá­jú kép­zé­se­in­ken és műhe­lye­in­ken Kun­bá­bony­ban vagy online vala­mint kül­ső helyszíneken.

2023-ra is kör­vo­na­la­zód­nak kép­zé­se­ink idő­pont­jai, hiszen az egyik leg­fon­to­sabb fel­ada­tunk­nak, ami­ben a CKA iga­zán ott­hon van, az a közös­ség­szer­ve­zés mód­szer­ta­ná­nak átadá­sát tekintjük!

3. Helyi Demokrácia Műhely — sorozat

“Egy nap demok­rá­cia“
Poli­ti­kai pár­to­kon túl­mu­ta­tó, egy­más­sal és civi­lek­kel együtt­mű­kö­dő önkor­mány­za­tok?
Lehet­sé­ges ez?
Sza­ba­dos Péter kol­lé­gánk 2019-ben vett részt egy prog­ram­ban az Egye­sült Álla­mok­ban, ahol egy hóna­pot dol­go­zott a Local Prog­ress nevű szer­ve­zet­nél. Ez a szer­ve­zet elké­pesz­tő sike­re­ket ér el azzal, hogy helyi poli­ti­ku­so­kat és civil cso­por­to­kat hoz össze prog­resszív témák men­tén, fel­erő­sít­ve a hang­ju­kat és támo­gat­va őket abban, hogy egy-egy helyi prob­lé­ma meg­ol­dód­jon.
Haza­ér­kez­ve úgy gon­dol­ta, hogy vala­mi hason­lót érde­mes len­ne itt­hon is meg­va­ló­sí­ta­ni. Ezt az ötle­tet fel­ka­rol­va a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány egy kísér­le­ti pro­jek­tet indí­tott egy­elő­re Buda­pes­ten és Pest-megyé­ben ez év tava­szán.
A részt­ve­vő önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lők lehe­tő­sé­get kap­tak az álta­luk kép­vi­selt közös­sé­gek aktív támo­ga­tá­sá­ra, ügye­ik fel­ka­ro­lá­sá­ra, a civil szer­ve­ze­tek pedig szak­mai, szak­ér­tői segít­sé­get nyúj­ta­nak a sza­bály­al­ko­tá­si vagy módo­sí­tá­si folya­mat­ban. A civil szer­ve­ze­tek így anél­kül érhet­nek el sike­re­ket ügye­ik­ben, hogy köz­vet­len poli­ti­kai sze­rep­lők­höz kel­le­ne kap­cso­lód­ni­uk.
Ez a köl­csö­nös „win-win” hely­zet biz­to­sít­ja az érde­kelt felek elkö­te­le­ző­dé­sét a prog­ram iránt.
Pár hónap alatt 5 helyi demok­rá­cia műhelyt sike­rült szer­vez­ni Buda­pest 3 külön­bö­ző kerü­le­té­ből, Szent­end­ré­ről, Üllő­ről és Nagy­tar­csá­ról érke­ző önkor­mány­za­ti sze­rep­lők­kel, vala­mit szak­mai segí­tők­kel.
Remél­jük, hogy ez a kez­de­mé­nye­zés idő­vel egy jól ismert prog­ram­má nőhe­ti ki magát, amely­nek támo­ga­tá­sa sokat jelent­het egy helyi kép­vi­se­lő­nek a helyi válasz­tá­sok előtt. Ha a jövő­ben tovább tud­juk bőví­te­ni a részt­ve­vők körét, akkor aktív, vál­to­zás­ra törek­vő önkor­mány­za­ti sze­rep­lők­ből álló háló­za­tot hoz­ha­tunk lét­re. Ők pedig az alul­ról jövő helyi kez­de­mé­nye­zé­se­ket fel­ka­rol­va ered­mé­nye­ket érhet­nek el, akár orszá­gos szin­ten is. Képe­sek lesz­nek a poli­ti­kai pár­to­kon túl­mu­ta­tó együtt­mű­kö­dés­re, szo­li­dá­ri­sak egy­más­sal és egy­más közös­sé­ge­i­vel. Bőveb­ben ITT!!

4. Víz Koalícíó építése

VÍZ, VÍZ, VÍZ
Korunk egyik leg­ége­tőbb fel­ada­ta az ivó­víz kész­le­te­ink meg­óvá­sa. Ennek elle­né­re bizo­nyá­ra sokan tapasz­tal­tok egy­re több cső­tö­rést, idő­sza­kos víz­hi­á­nyo­kat, nem meg­fe­le­lő minő­sé­gű háló­za­ti vizet.
Szá­mos tanul­mány figyel­mez­tet, hogy a vízi­köz­mű-rend­sze­rek álla­po­ta egy­re rosszabb a rekonst­ruk­ci­ók elma­ra­dá­sa miatt.
Mit tehet a közös­ség­szer­ve­ző, aki fel­is­mer egy ilyen prob­lé­mát?
Mi mást, mint­hogy szer­vez egy Koa­lí­ci­ót, aho­vá össze­hív­ja a prob­lé­má­ban érin­tett szer­ve­ze­te­ket, önkor­mány­za­to­kat.
Így jött lét­re a Víz Koa­lí­ció, a CKA közös­ség­szer­ve­ző­i­nek szer­ve­zé­sé­ben, egy helyi ügy­ből végül orszá­gos szö­vet­ség lett, tag­jai olyan civil közös­sé­gek, önkor­mány­za­tok és szak­szer­ve­ze­tek, melyek tele­pü­lé­sü­kön vagy szak­má­juk­ban érzé­kel­ték az egy­re súlyos­bo­dó víz­ügyi prob­lé­má­kat és a meg­ol­dá­sok érde­ké­ben szö­vet­ség­re lép­tek.
Cél­ja, hogy fel­tár­ja és bemu­tas­sa az ága­zat prob­lé­má­it, azok lehet­sé­ges követ­kez­mé­nye­it és jelen­le­gi hatá­sa­it, illet­ve hogy cse­lek­vés­re kész­tes­se a dön­tés­ho­zó­kat, hiszen a tisz­ta, egész­sé­ges ivó­víz­hez való hoz­zá­fé­rés alap­ve­tő joga min­den­ki­nek.
Ala­pít­vá­nyunk szak­mai támo­ga­tá­sa segí­tet­te és segí­ti a Koa­lí­ció lét­re­jöt­tét és fej­lő­dé­sét, a Víz heté­nek meg­va­ló­su­lá­sát, petí­ció elké­szü­lé­sét, tanul­má­nyok meg­va­ló­su­lá­sát és álta­lá­ban a víz­szol­gál­ta­tá­sok prob­lá­má­já­nak kihan­go­sí­tá­sát.
A Koa­lí­ció ala­pí­tói: Angya­li-szi­ge­ti Civi­lek Egye­sü­le­te, Civil­Ka­lász, Civil Kot­ta, Ele­ven Gyál, Ele­ven Vecsés, Göd-ÉRT, Közö­sen a Váro­sun­kért Egye­sü­let, PAD for envi­ron­men­tal jus­ti­ce, Pomá­zi Civil Szö­vet­ség, Üllő Te Vagy, Alföld­víz Szak­szer­ve­zet, Auto­nóm Terü­le­ti Szak­szer­ve­zet, Bács­víz Szak­szer­ve­zet, Fővá­ro­si Víz­mű­vek ZRT. Mun­ka­he­lyi Szak­szer­ve­zet, Vasi­víz Szak­szer­ve­zet és továb­bi 17 civil szer­ve­zet, 5 önkor­mány­zat és 1 önkor­mány­za­ti szö­vet­ség támo­gat­ja a Víz Koa­lí­ció által elin­dí­tott petí­ci­ót is.

A Víz Koa­lí­ció mun­ká­ja folya­ma­tos, Homo­ki And­rea és Szu­lovsz­ky Ist­ván kol­le­gá­ink köz­re­mű­kö­dé­sé­vel tovább foly­ta­tó­dik az orszá­gos szö­vet­ség épí­té­se, és az ége­tő víz­ügy meg­ol­dá­sá­ra való törek­vés jövő­re is.

5. Tiszta Szavazás kampány

A 2022-es ország­gyű­lé­si válasz­tá­so­kat meg­elő­ző­en a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány több szer­ve­zet bevo­ná­sá­val indí­tott prog­ra­mot ezzel a kam­pánnyal

Cél­juk volt:

  • minél több ember­hez eljutni, 
  • őket cse­lek­vés­re ösztönözni,
  • tájé­koz­tat­ni a demok­ra­ti­kus és tisz­ta válasz­tás fel­té­te­le­i­ről és arról, mit tehe­tünk állam­pol­gár­ként a válasz­tá­si vissza­élé­sek meg­elő­zé­sé­ért vagy leleplezéséért.

Közös kam­pá­nyunk­ról itt és itt olvashatsz:

6. Helyi Önrendelkezési Minimum

Vele­tek együtt 2022-ben is bele­szól­tunk a közügyekbe!

Vall­juk, hogy a demok­rá­cia akkor műkö­dik, ha működ­tet­jük, ha tuda­tos állam­pol­gá­rok­ként fog­lal­ko­zunk a köz­ügyek­kel, figyel­jük és szá­mon­kér­jük válasz­tott kép­vi­se­lő­ink mun­ká­ját. Mind­eh­hez nem­csak moti­vá­ci­ót, de tudást, esz­kö­zö­ket adtunk 2022-ben is a Helyi Önren­del­ke­zés Mini­mum elne­ve­zé­sű kam­pá­nyunk­kal a tava­szi válasz­tá­si idő­szak folyamán.

Az ország­gyű­lé­si válasz­tá­sok köze­led­té­vel a tapasz­ta­la­tok alap­ján alig esik szó helyi ügyek­ről, az állam­pol­gá­ri rész­vé­tel fon­tos­sá­ga pedig a sza­va­zás pil­la­na­tá­ra szű­kül. Pedig ez az idő­szak is lehe­tő­sé­get kínál arra, hogy ráirá­nyít­suk a figyel­met a helyi igé­nyek­re, a közös­sé­ge­ink ügye­i­re és cse­lek­vő módon készül­jünk fel a válasz­tás eseményére.

Szak­mai és anya­gi támo­ga­tást nyúj­tot­tunk fóru­mok, HÖM csü­tör­tö­kök szer­ve­zé­sé­hez a Közös­ség­fej­lesz­tők Egye­sü­le­te együttműködésében.

Kis híján két tucat magyar­or­szá­gi tele­pü­lés lel­kes helyi csa­pa­ta csat­la­ko­zott kez­de­mé­nye­zé­sünk­höz, amely­ben arra báto­rí­tot­tuk a közös­sé­ge­ket, tele­pü­lé­si intéz­mé­nye­ket, hogy szer­vez­ze­nek fóru­mo­kat, ese­mé­nye­ket egy-egy őket érin­tő témá­ról és a vál­to­zás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­ről, mini­mu­mok­ról. Ilyen témák vol­tak pél­dá­ul a köz­le­ke­dés, okta­tás, ipa­ri beru­há­zá­sok, kör­nye­zet­vé­de­lem helyi vona­to­zá­sai és a lakhatás.

A közös­sé­gek össze­gyűj­töt­ték a szá­muk­ra leg­fon­to­sabb kér­dé­se­ket helyi szin­ten, ame­lye­ket eljut­tat­tak a kép­vi­se­lő­je­löl­tek­nek is, és figye­lem­mel kísé­rik megvalósulásukat.

Készí­tet­tünk egy kis­fil­met, amit itt láthatsz!

7. TASZ Szabad Különdíjak!

2022-ben a Tár­sa­ság a Sza­bad­ság­jo­go­kért Sza­bad-díjá­ra két olyan jelö­lés is tör­tént, amely a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány kez­de­mé­nye­zé­sé­re lét­re­jö­vő cso­por­tok sike­re­it ismer­te el.
🏆„Az Oltass, hogy élhess kam­pány azért mond­ha­tó nagyon sike­res­nek, mert eddig soha nem látott hatal­mas roma össze­fo­gást hozott össze.” — vall­ja Balogh Fru­zsi­na közös­ség­szer­ve­zőnk.
Roma közös­ség­szer­ve­ző­ink, Balogh Fru­zsi­na és Bitó-Balogh Zsa­nett hatal­mas mun­kát végez­tek, egye­dül­ál­ló roma össze­fo­gást hoz­tak lét­re a jár­vány során, töb­bek között a szeg­re­gá­tu­mok­ban élők infor­má­ci­ó­hoz való jutá­sát, gyógy­szer- és vita­min­el­lá­tá­sá­hoz nyúj­tot­tak óri­á­si segít­sé­get!
Rész­le­te­sen itt olvas­hatsz mun­ká­juk­ról!
🏆Nagy tava­ink védel­mé­re lét­re­jött koa­lí­ció szer­ve­ző­dé­sét segí­tet­te, támo­gat­ta Ala­pít­vá­nyunk, idén ősszel a Nagy Tavak Koa­lí­ció is TASZ Sza­bad-díj­ra jelölt lett.
Egy hosszú és fárad­sá­gos folya­mat a koa­lí­ció épí­tés, de min­den­kép­pen cél­ra­ve­ze­tő esz­köz a közös­ség­szer­ve­zők mun­ká­já­ban, főként, ha orszá­gos, több sze­rep­lős a tör­té­net.
Olvass tovább itt! És ITT, ITT, ITT!

Mind­két kez­de­mé­nye­zés TASZ Külön­dí­jat kapott 2022 szep­tem­be­ré­ben!
Jövő­re továb­bi olyan orszá­gos szer­ve­ző­dé­se­ket sze­ret­nénk segí­te­ni, ahol fon­tos, hogy több, hason­ló prob­lé­má­val küz­dő cso­por­tok együtt haté­ko­nyab­ban tud­ja­nak fellépni!

8. Pest Megyei Civil Térségi Hálózat

Mi a közös Vecsés, Üllő, Szent­end­re, Göd, Pomáz, Gyál, Buda­ka­lász, Nagy­tar­csa között?
Nem nehéz kita­lál­ni, hiszen mind­egyik Pest megyé­ben talál­ha­tó, agg­lo­me­rá­ci­ós tele­pü­lés, és ennek követ­kez­mé­nye­kép­pen nagyon hason­ló prob­lé­mák­kal küz­de­nek, pél­dá­ul a túl­zott beépí­tett­ség, ugrás­sze­rű­en meg­nőtt lakos­ság és ehhez képest az inf­ra­struk­tú­ra lema­ra­dá­sa.
Fel­is­mer­ve a sok közös pon­tot, az orszá­gos közös­ség­szer­ve­ző­ink (Rend­szer­szint) Homo­ki And­rea és Szu­lovsz­ky Ist­ván kitar­tó mun­ká­já­nak köszön­he­tő­en elin­dult a Pest Megyei Tér­sé­gi Civil Háló­zat fel­épí­té­se, meg­erő­sí­té­se. 2022-ben rend­sze­res havi talál­ko­zó­ik vol­tak, és a Civil Séta prog­ra­mo­kon a háló­za­tot alko­tó cso­por­tok egy­más éle­tét ismer­he­ti meg, hogy tanul­has­sa­nak egy­más­tól. Sok eset­ben figye­lem­fel­kel­tő akci­ó­kat is szer­vez­nek ezek­re az alkal­mak­ra, ahol lehe­tő­ség van így közö­sen kiáll­ni a másik tele­pü­lés ügyé­ért. Pályá­za­ti for­rás­te­rem­tés­ben is segít­ség­re talál­tak a csat­la­ko­zó szervezetek.

A mun­ka 2023-ban is foly­ta­tó­dik, remél­jük, hogy még több tér­sé­gi háló­zat fel­épü­lé­sét tud­juk támogatni.

9. Együtt a Dezinformáció Ellen

A pro­jekt kere­té­ben civil és szak­mai szer­ve­ze­tek­kel együt­te­sen lépünk fel egy orszá­go­san zaj­ló online és off­line kam­pány kere­té­ben a magyar okta­tá­si rend­szer­ben tapasz­tal­ha­tó, kiemel­ten a szeg­re­gá­ci­ó­val kap­cso­la­tos fél­re­tá­jé­koz­ta­tás­sal szemben. 

A civil és szak­mai szer­ve­ze­tek a Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány koor­di­ná­lá­sá­val rövid vide­ó­kat készí­tet­tünk az okta­tás­sal kap­cso­la­tos álhí­rek­ről, inter­ak­tív online játé­kot fej­lesz­tet­tünk, vala­mint sze­mé­lyes work­sho­po­kat szer­vez­tünk roma gye­re­kek­kel, szü­lők­kel, taná­rok­kal, és civi­lek bevo­ná­sá­val egyaránt. 

Ezen ese­mé­nyek köz­pon­ti ele­me a dezinformációk/álhírek azo­no­sí­tá­sa, vala­mint az okta­tá­si rend­szert érin­tő dez­in­for­má­ci­ók­kal kap­cso­la­tos alap­ve­tő infor­má­ci­ók meg­szer­zé­se volt. 

A kam­pány cél­jai a követ­ke­zők voltak:

  • figye­lem­fel­kel­tés szü­lők és fia­ta­lok körében;
  • az érin­tett gye­re­kek és  szü­lők fel­vér­te­zé­se a dez­in­for­má­ció és a szeg­re­gá­ció elle­ni küzdelemre;
  • figye­lem­fel­kel­tés a fia­tal fel­nőt­tek köré­ben a dez­in­for­má­ció és a szeg­re­gá­ció elle­ni össze­fo­gás érdekében;
  • a magyar köz­vé­le­mény figyel­mé­nek fel­hí­vá­sa a dez­in­for­má­ció veszé­lye­i­re és kihívásaira.

A kam­pány ele­mei:  anti-dez­in­for­má­ci­ós por­tál: www.dezinformacio.com, vala­mint  face­book oldal és ins­ta­gram oldal. Eze­ken a felü­le­te­ken a dez­in­for­má­ció jelen­té­sét, fel­is­me­ré­sé­nek lehe­tő­sé­ge­it, szem­lé­le­tes pél­dá­it lehet talál­ni, vala­mint a témá­ban érin­tett szü­lők­kel készí­tett inter­jú­kat; illet­ve egy online játé­kot, a Mani­pu­lá­tor Műhelyt tud­ják a láto­ga­tók kipró­bál­ni, amin keresz­tül meg­is­mer­he­tik egy álhír­gyár működését.

A pro­jekt­ben részt­ve­vő szervezetek:

Ember­ség Ere­jé­vel, Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány, Lak­musz, Magyar Hel­sin­ki Bizott­ság, Nyom­tass­Te­is, Taní­ta­nék, Poli­ti­cal Cap­ital és a Kovász Közösség.

A prog­ram meg­va­ló­su­lá­sát az ECAS és az Euró­pai Unió támo­ga­tá­sa tet­te lehetővé.

10. EDUA projekt — Ukrán menekült gyermekek a közoktatásban

Sok min­den hiány­zik a mene­kült gye­re­ke­ket, fia­ta­lo­kat segí­tő szer­ve­ze­tek, szak­em­be­rek, peda­gó­gu­sok mun­ká­já­hoz az okta­tás terü­le­tén – töb­bek között a szé­les kör­ben elér­he­tő, egy­más­sal meg­osz­tott infor­má­ció és az érdek­kép­vi­se­let. Erre a prob­lé­má­ra igyek­szik fenn­tart­ha­tó meg­ol­dást nyúj­ta­ni az EDUA pro­jekt, amely­be a Civil Köz­ok­ta­tá­si Plat­form­mal együtt­mű­köd­ve, a Uni­ted Way Magyar­or­szág támo­ga­tá­sá­val 2022 októ­be­ré­ben kezd­tünk bele.

A part­ner­szer­ve­ze­tek­kel együtt egy kon­fe­ren­ci­át szer­vez­tünk novem­ber­ben az érin­tett cso­por­tok­nak, amely­nek a végén a részt­ve­vők fel­is­mer­ték, hogy a jelen­lé­vő szer­ve­ze­tek külön-külön szá­mos infor­má­ci­ó­val ren­del­kez­nek, össze­rak­va a tudá­su­kat együtt messzebb­re jut­hat­nak, erő­sebb érdek­ér­vé­nye­sí­té­si lehe­tő­sé­ge­ik adód­nak. A meg­hí­vott elő­adók, érin­tett szer­ve­ze­tek hang­sú­lyoz­ták, hogy komp­lex struk­tu­rá­lis ellá­tó­rend­szer­re len­ne szük­ség, ami­hez kor­mány­za­ti szin­ten fon­tos len­ne a for­rá­sok biz­to­sí­tá­sa, vala­mint hasz­nos vol­na együtt­mű­köd­ni az ukrán okta­tá­si rend­szer sze­rep­lő­i­vel, hogy még több infor­má­ci­ó­hoz jut­has­sa­nak az érintettek. 

Az EDUA pro­jekt­ben egy folya­ma­to­san bővü­lő infor­má­ci­ós por­tált is lét­re­hoz­tunk, ahol magyar, ukrán és rész­ben orosz nyel­ven elér­he­tő­ek az okta­tás­sal kap­cso­la­tos infor­má­ci­ók, segí­tő szer­ve­ze­tek: www.uainfo.hu.

A jövő­ben is sze­ret­nénk az olyan cso­por­tok műkö­dé­sét, szer­ve­ző­dé­sét segí­te­ni, ame­lyek az átme­ne­ti­leg itt tar­tóz­ko­dó ukrán gye­re­kek szeg­re­gált okta­tá­sa ellen küzdenek!

11. Stop! Kiemelt beruházások!

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány – Stop! Kiemelt beru­há­zá­sok orszá­gos kam­pány­tur­né­ja 2022 év ele­jén is foly­ta­tó­dott: Komá­rom­ban, Sop­ron­ban és Buda­pes­ten tar­tot­tunk meg­moz­du­lá­so­kat. Folya­ma­to­san szer­vez­tük az érin­tett tele­pü­lé­sek cso­port­ja­it egy közös össze­fo­gás irányába.

Áttö­rést hozott a szep­tem­ber­ben beje­len­tett, kiemelt beru­há­zá­sok­ról szó­ló tör­vény­mó­do­sí­tá­si javas­lat, amely­ben nem min­den kiemelt beru­há­zást füg­gesz­te­nek fel, és ezek­nek rész­ben spó­ro­lá­si cél­za­ta is van, de “a ter­mé­sze­ti kin­csek meg­óvá­sa és tel­jes körű hasz­nál­ha­tó­sá­ga, hoz­zá­fér­he­tő­sé­ge garan­tál­ha­tó kell, hogy legyen” — fogal­maz­ta meg  – fogal­ma­zott Csep­re­ghy Nán­dor, a Lázár János vezet­te Épí­té­si és Beru­há­zá­si Minisz­té­ri­um állam­tit­ká­ra a par­la­ment­ben júli­us 11-én. Rész­le­tes írá­sunk a cikk­ben olvasható!

12. Családot alapítottunk: a CKA Családot!

Össze­tar­tó, csa­lá­di­as érzü­le­tű, orszá­gos közös­ség­szer­ve­ző, szak­mai háló­zat szü­le­tett idén, mely­nek ala­pí­tó ünnep­sé­ge októ­ber 28-án volt. De való­já­ban ez egy nagyon hosszú épít­ke­zés újabb mér­föld­kö­ve volt, azzal az elkép­ze­lés­sel, hogy azok­nak a civil szer­ve­ze­tek­nek az együtt­mű­kö­dé­sét, akik már eddig is aktív része­sei vol­tak a tár­sa­dal­mi érdek­ér­vé­nye­sí­tés­nek for­ma­li­zál­tab­bá tegyük, és mások előtt is megnyissuk!

A CKA nem tit­kolt cél­ja volt, hogy azo­kat a magyar­or­szá­gi civil szer­ve­ze­te­ket, akik hason­ló érték­rend­del dol­goz­nak egy demok­ra­ti­ku­sabb, igaz­sá­go­sabb tár­sa­da­lo­mért háló­za­to­san össze­kap­csol­ja, egy nagy csa­lád­dá for­mál­ja.
Ez a célunk most a meg­va­ló­su­lás útjá­ra lépett, “CKA Csa­lád” néven elin­dult az érdek­ér­vé­nye­sí­tés­sel fog­lal­ko­zó Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos Hálózata.

A CKA egy támo­ga­tó közös­sé­get sze­ret­ne lét­re­hoz­ni, amely egy erő­for­rás bank a tag­jai szá­má­ra, aho­vá min­den­ki igé­nyei sze­rint vesz ki, és lehe­tő­sé­gei sze­rint tesz be. Abban egye­dül­ál­ló ez az orszá­gos közös­ség­szer­ve­zői háló­zat a töb­bi orszá­gos szö­vet­ség­hez képest, hogy alap­ját a közös­ség­szer­ve­ző és érdek­ér­vé­nye­sí­tő kép­zé­sek és a szak­mai men­to­rá­lás adják. Meg­fo­gal­maz­tuk a CKA Csa­lád vízi­ó­ját, cél­ja­it, a csa­lád­hoz tar­toz­ni aka­ró cso­por­tok, egyé­nek lehe­tő­sé­ge­it, az együtt­mű­kö­dés alap­ja­it, de ter­mé­sze­te­sen szö­vet­ség­épí­tés során ezt közö­sen a csa­lád­ta­gok­kal együtt sze­ret­nénk vég­le­ges for­má­ba önteni.

13. Nemzetközi projektek

A Civil Kol­lé­gi­um Ala­pít­vány szá­má­ra min­dig is fon­to­sak vol­tak a nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tok, hiszen a közös­ség­szer­ve­zés alap­ja­it is ame­ri­kai min­tá­ra vet­tük át és kezd­tük el ter­jesz­te­ni itt, Magyar­or­szá­gon. Tag­jai vagyunk az Euró­pai Közös­ség­szer­ve­zők Háló­za­tá­nak (ECON), ebben az évben is meg­ren­dez­tük az Állam­pol­gá­ri Rész­vé­tel Egye­te­mét (CPU) Kun­bá­bony­ban, aho­va a világ min­den pont­já­ról érkez­tek tapasz­ta­lat­cse­ré­re közösségszervezők. 

A GLC Pro­fes­si­o­nal Fel­lows prog­ram­ban idén is segí­te­ni tud­tuk közös­ség­szer­ve­zők ame­ri­kai 6 hetes tanulmányútját.

22 közös­ség­szer­ve­ző, közös­sé­gi veze­tő és tré­ner utaz­ha­tott velünk az Eras­mus+ mobi­li­tá­si prog­ra­mok kere­té­ben tanul­ni Spa­nyol­or­szág­ba és Görögországba.

———————————————————————–

A fen­ti­e­ken kívűl még sok-sok közös­ség­szer­ve­zés­sel kap­cso­la­tos fel­ada­tunk volt az év során, pél­dá­ul közös kiál­lást szer­vez­tünk a Saj­tó­sza­bad­sá­gért, a peda­gó­gu­sok­kal való szo­li­da­ri­tó meg­moz­du­lá­so­kat segí­tet­tük szak­mai műhe­lyek­kel, men­to­rá­lás­sal, és idén is meg­szer­vez­tük a Közös­ség­szer­ve­zők Orszá­gos talál­ko­zó­ját Kun­bá­bony­ban, de sorol­hat­nánk tovább is, de most már ide­je meg­pi­hen­ni egy kicsit a fárasz­tó év után, hogy janu­ár­ban újult erő­vel vág­has­sunk bele a magyar­or­szá­gi érdek­ér­vé­nye­sí­tés­sel fog­lal­ko­zó kép­zé­se­ink, pro­jekt­je­ink szervezésébe!

Köszön­jük, ha jövő­re is velünk tar­tasz, és ha támo­gat­ni tudod anya­gi­lag is mun­kán­kat, itt tudod meg­ten­ni!

Vegyél egy nap a demokráciát! 

Kövesd Face­book és Ins­ta­gram olda­lun­kat, hogy ne maradj le híreinkről!

Vagy irat­kozz fel hírlevelünkre!