25 09

Különdíjat kapott az Eleven Gyál a Civil Díj 2020-on!

A civil szak­ma elis­me­ré­sét a gyá­li köz­vi­lá­gí­tás javí­tá­sá­ért indí­tott kam­pá­nyu­kért kap­ta a civil közös­ség. Idén ötö­dik alka­lom­mal adták át a Civil Díjat az év leg­ki­emel­ke­dőbb kez­de­mé­nye­zé­se­i­nek és szer­ve­ze­te­i­nek. A díja­kat nyolc kate­gó­ri­á­ban osz­tot­ták ki, ezek közül a külön­dí­jat sike­rült elhoznia…

Bővebben…

25 09

Győzött az Összefogás a Balatonért: nem lesz beépítés a csopaki erdő helyén

A Bala­­ton-part­­já­­ra ter­ve­zett veszé­lyes beru­há­zá­sok ellen har­co­ló civi­lek elér­ték, hogy ne lehes­sen foly­tat­ni az apart­man­há­zak épí­té­sét a Kere­ke­di-öböl­nél. Az Össze­fo­gás a Bala­to­nért közös­sé­ge a Kere­­ke­­di-öböl kör­nyé­ké­nek meg­men­té­sé­ért júli­us végén indí­tott akció­so­ro­za­tot, ugyan­is akkor kap­tak lakos­sá­gi beje­len­tést arról, hogy Cso­pak területén…

Bővebben…

10 09

Duplázzuk meg a családi pótlékot!

Az Esély Labor Egye­sü­let Mél­tó Meg­él­he­tés Mun­ka­cso­port­ja petí­ci­ót indí­tott el a csa­lá­di pót­lék meg­dup­lá­zá­sá­ért. Az online petí­ci­ót eddig 36 ezren írták alá. A jelen­le­gi krí­zis­ben még nagyobb hang­súlyt kap az, hogy a mél­tó meg­él­he­tés min­den­kit meg­il­les­sen, külö­nö­sen igaz ez a járvány…

Bővebben…

10 09

Legyen a távoktatás sétagalopp!

“Mi azért sétá­lunk, hogy a gye­re­kek­nek séta­ga­lopp legyen a táv­ok­ta­tás! Segíts nekünk, hogy kihoz­has­suk a leg­job­bat a nehéz hely­zet­ből, hogy min­den gye­rek azo­nos esé­lyek­kel vehes­sen részt az okta­tás­ban.” A jár­vány első hul­lá­má­ban az isko­lák bezá­rá­sa egyik pil­la­nat­ról a másik­ra kényszerítette…

Bővebben…

25 04

Velünk vészelik át a járványt!

Soha nem látott össze­fo­gás való­sul­hat meg a szeg­re­gá­tu­mok lakó­i­ért, büsz­kék vagyunk rá, hogy része­sei lehe­tünk. Az Esély Labor Egye­sü­let­tel (ELE) és az aHang plat­form­mal közös Még egy falat kam­pány­ban két hét alatt 18 mil­lió forint gyűj­töt­tünk össze, amely­nek egy részé­ből part­ne­re­ink már kiosz­tot­ták az első cso­ma­go­kat a bara­nya megyei Ágon. 

Bővebben…

13 02

Belecsaptak a szervezésbe

A Bala­ton beépí­té­se ellen, a haj­lék­ta­lan embe­rek joga­i­ért, az aka­dály­men­tes éle­tért, a sza­bol­csi vonat­köz­le­ke­dés kor­sze­rű­sí­té­sé­ért — töb­bek között eze­kért a célo­kért küz­de­nek azon cso­por­tok, ame­lyek közös­ség­szer­ve­ző­jét a követ­ke­ző pályá­za­ti cik­lus­ban támo­gat­juk. A koráb­bi prog­ra­mok­ban elért ered­mé­nyek azt bizo­nyít­ják: a helyi…

Bővebben…